Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 24/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.έως 15:00 μ.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων . 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

1. Ολοκλήρωση προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΟΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ της Περιφέρειας Ηπείρου. 
- Εισηγητής :Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

2. Αποδοχή Επιχορηγήσεων- Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κατσάρης Πέτρος & Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

3. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης. 
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

4. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης. 
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων Δήμου Φιλιατών. 
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

6. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας , δύο εκτάσεων τεσσάρρων (4) στρεμμάτων στη θέση << ΜΠΑΧΑΡΙ>> του οικισμού Κώτσικας της Κοινότητας Πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία σταβλικών εγκαταστάσεων. 
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Your Ad Spot