07/01/20 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία - Οι θέσεις στη Θεσπρωτία

Ιουλίου 01, 2020 0
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία - Οι θέσεις στη Θεσπρωτία

Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 μπορούν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) για θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/

Δείτε τις ειδικότητες στο νομό Θεσπρωτίας:
Συνέχεια...

Πρόσληψη δασολόγου στην Ηγουμενίτσα

Ιουλίου 01, 2020 0
Πρόσληψη δασολόγου στην Ηγουμενίτσα

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 29.06.2020. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:


Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60)
αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω
ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό
ηλικία
αριθμός ανηλίκων τέκνων
γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και
ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις«Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού http://www.oaed.gr

Έναρξη νέου Προγράμματος 


Συνέχεια...

ΦΕΚ Συγκρότησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β΄στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Ιουλίου 01, 2020 0
ΦΕΚ Συγκρότησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β΄στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 442/ΥΟΔΔ/17-6-2020 ΦΕΚ η Συγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α΄ και Β΄στην Περιφεριακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ :

Συνέχεια...

Δείτε τη συναυλία του τμήματος μουσικής του Δ.ΙΕΚ Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ)

Ποια προσωπική αποκάλυψη έκανε για τον κορωνοϊό στην Παραμυθιά ο Αλέκος Καχριμάνης

Ιουλίου 01, 2020 0
Ποια προσωπική αποκάλυψη έκανε για τον κορωνοϊό στην Παραμυθιά ο Αλέκος Καχριμάνης

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης, απαντώντας σε όσους βάζουν ζήτημα να γίνονται δια ζώσης οι συνεδριάσεις, αποκάλυψε ότι "στο γραφείο μου είχαν βρεθεί πριν 15 μέρες δύο από τους κατοίκους της Παραμυθιάς, που στη συνέχεια ανιχνεύθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Μάλιστα είχαν επαφές με υπαλλήλους της περιφέρειας και σε άλλα δύο γραφεία". 
Και πρόσθεσε: «Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί, αυτό που συμβαίνει στην Παραμυθιά. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Δεν πρόκειται να κάνουμε διαφορετικά συνεδριάσεις, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα».

Συνέχεια...

Ερώτηση Πρέντζα στην Περιφέρεια για τα κρούσματα Covid-19 στην Παραμυθιά και το σχέδιο πρόληψης, ανίχνευσης και ελέγχου διασποράς στην Ήπειρο

Ιουλίου 01, 2020 0
Ερώτηση Πρέντζα στην Περιφέρεια για τα κρούσματα Covid-19 στην Παραμυθιά και το σχέδιο πρόληψης, ανίχνευσης και ελέγχου διασποράς στην Ήπειρο

Ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων, κατέθεσε ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ηπείρου» Γιώργος Πρέντζας, αναφορικά με τα κρούσματα Covid-19 στην Παραμυθιά και το σχέδιο πρόληψης, ανίχνευσης και ελέγχου διασποράς στην Ήπειρο.
«Η εμφάνιση 15 κρουσμάτων covid-19 στην Παραμυθιά, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη εστία στην Ήπειρο από την έναρξη της πανδημίας, αποτελεί δικαιολογημένα αιτία ανησυχίας στην περιοχή, για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία αλλά και για τις επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. Σηματοδοτεί δε την ανάγκη υψηλού βαθμού προετοιμασίας σε κάθε γωνιά της Ηπείρου για την πρόληψη εκδήλωσης κρουσμάτων, τον έγκαιρο εντοπισμό όσων εκδηλωθούν και τον περιορισμό της διασποράς.
Η επίσκεψη του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στα Γιάννενα δεν συνοδεύτηκε με αυτοψία στην Παραμυθιά και η τοποθέτηση του ήταν γενικού και όχι ειδικού χαρακτήρα τονίζοντας ότι κριτήριο δεν αποτελεί πάντα ο αριθμός των δειγμάτων αλλά και η διασπορά του ιού. Αν δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αλλά είναι εντοπισμένος σε μία μικρή ζώνη τότε είναι εύκολο να ελεγχθεί η κατάσταση και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Γνωρίζουμε όλοι από την αρχική εμπειρία της πανδημίας ότι ο έλεγχος της διασποράς αποτελεί μια σύνθετη πολυεπίπεδη διαδικασία που αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας κοινότητας από τις πύλες εισόδου-εξόδου αυτής, τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων σε χώρους συγχρωτισμού εργαζομένων-φοιτητών -μαθητών, τον έλεγχο ασφάλειας σε χώρους διαμονής πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και την προετοιμασία των δομών υγείας με ετοιμότητα στην υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου, επάρκεια ατομικών μέσων προστασίας και ύπαρξη εφεδρειών σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
Η εμπλοκή και ευθύνη της περιφερειακής αρχής είναι θεσμικά προσδιορισμένη και αφορά όλη την Ήπειρο. Παρά το χαμηλό αριθμό κρουσμάτων στην 1η φάση της πανδημίας, ειδική εμπειρία υπήρξε και από την εμπλοκή της περιφέρειας στην ενίσχυση μονάδων υγείας, από την εκδήλωση κρουσμάτων σε τυροκομείο στην Άρτα και από τους ελέγχους στα σύνορα με την Αλβανία. Όμως αποτελεί νέο δεδομένο η προσπάθεια ελέγχου μιας ενδεχόμενης νέας διασποράς σε συνθήκες εκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ρωτάμε την περιφερειακή αρχή:

1) Ποια τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των ελέγχου της εστίας κρουσμάτων κορωνοϊού στην Παραμυθιά;

2) Ποια η ύπαρξη και υλοποίηση σχεδίου πρόληψης, έγκαιρου εντοπισμού και περιορισμού της διασποράς σε όλα τα επίπεδα που προαναφέρθηκαν; Ποια είναι η κατάσταση στα σύνορα, ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει σε ιδιωτικές κλινικές και γηροκομεία, σε μεγάλους βιομηχανικούς χώρους υψηλού συγχρωτισμού, σε τουριστικούς επαγγελματικούς χώρους και ποιος ο βαθμός προετοιμασίας των δομών υγείας να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εστία covid 19 υπάρξει στην Ήπειρο;».
Συνέχεια...

Στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» εντάχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας

Ιουλίου 01, 2020 0
Στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» εντάχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας 

Με προϋπολογισμό περίπου στα 4 εκ. ευρώ εντάσσονται -με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης- στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 τέσσερις πράξεις της πρόσκλησης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια» της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου. 
Μεταξύ των οποίων και το έργο για την
«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.753.157 ευρώ
Η πρόταση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας.
Συνέχεια...

Συνάντηση Γιόγιακα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

Ιουλίου 01, 2020 0


Συνάντηση Γιόγιακα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

Με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου συζητήσαμε θέματα κτιριακών υποδομών της Αστυνομικής Διεύθυνσης και ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσπρωτίας.

Βασίλης Γιόγιακας
Συνέχεια...

Παραμυθιά: Επανέρχεται στην κανονικότητα το Κ.Υ. Επαναλειτουργία των τακτικών ιατρείων

Ιουλίου 01, 2020 0
Παραμυθιά: Επανέρχεται στην κανονικότητα το Κ.Υ. Επαναλειτουργία των τακτικών ιατρείων

Ανακοίνωση

Από σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου ξεκινά η επαναλειτουργία των τακτικών ιατρείων του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς καθώς και των Περιφερειακών Ιατρείων.
Λόγω αποφυγής συγχρωτισμού, η προσέλευση θα γίνεται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 2666022124 για το Κέντρο Υγείας και με τον οικογενειακό ιατρό για τα Περιφερειακά Ιατρεία.
Η μάσκα προσώπου είναι υποχρεωτική για την προσέλευση στους ανώτερο υγειονομικούς χώρους.

Ο Συντονιστής του Κ.Υ Παραμυθιάς
Χρήστος Ρίζος
Συνέχεια...

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τουριστικές επιχειρήσεις για τηλεκπαίδευση

Ιουλίου 01, 2020 0
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τουριστικές επιχειρήσεις για τηλεκπαίδευση

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και του μεγάλου αριθμού εγγραφών (μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί περισσότερες από 1.100 επιχειρήσεις), παρατείνεται μέχρι την 10η Ιουλίου 2020, η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την τηλεκπαίδευση τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 1881/19.5.2020 «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID -19». 
Η τηλεκπαίδευση παρέχεται δωρεάν μέσω πλατφόρμας από την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία συμμερίστηκε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού, ως επίσης και των επισκεπτών της περιοχής μας. 
Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (Ξενοδοχεία, Τουριστικά Καταλύματα, Οργανωμένες Κατασκηνώσεις, Εστίαση, Μεταφορές) μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής σε αυτό το link: 
Η εκπαίδευση διαρκεί 5 ώρες με ασύγχρονη και 2 ώρες με σύγχρονη τηλεκπαίδευση. H ασύγχρονη εκπαίδευση καθορίζεται στο χρόνο του εκπαιδευόμενου και είναι άμεσα διαθέσιμη. Η σύγχρονη εκπαίδευση παρακολουθείται μόνο μία φορά σε συγκεκριμένη ώρα για την οποία οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται με email. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες λεπτομέρειες να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epimorfosiphp@ampersand.edu.gr
Στο τέλος θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης. Το link της πλατφόρμας είναι το εξής: https://php.ampersand.edu.gr

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει: 
· Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού 
· Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 
· Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος 
· Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των ίδιων των πελατών 
· Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών 
· Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό 
· Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας 
· Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID -19 

Συνέχεια...

Συντονισμός διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας λιμένα Ηγουμενίτσας

Ιουλίου 01, 2020 0
Συντονισμός διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας λιμένα Ηγουμενίτσας

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συντονισμός των διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας του Λιμένα Ηγουμενίτσας από το Διοικητή της 6ης ΥΠΕ εν όψει του ανοίγματος της 1ης Ιουλίου της επιβατικής κίνησης του Λιμένα Ηγουμενίτσας. 
Οδηγίες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας δίνονται στην ιστοσελίδα: https://travel.gov.gr/#/

Γραφείο Τύπου ΟΛΗΓ
Συνέχεια...

Τουρισμός για όλους 2020: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις

Ιουλίου 01, 2020 0
Τουρισμός για όλους 2020: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις

Άνοιξε, το βράδυ της Δευτέρας, η πλατφόρμα για τις δηλώσεις συμμετοχής των δικαιούχων στο πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού, «Τουρισμός για όλους».
Οι δηλώσεις συμμετοχής των δικαιούχων, η υποβολή των οποίων θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου, θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr.

Οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ στις εξής ημερομηνίες:
Δευτέρα 29 Ιουνίου και Τρίτη 30 Ιουνίου – ΑΦΜ που λήγουν σε 0 – 1 – 2
Τετάρτη 1η Ιουλίου – ΑΦΜ που τελειώνουν σε 3 – 4 – 5
Πέμπτη 2 Ιουλίου – ΑΦΜ που λήγουν σε 6 – 7
Παρασκευή 3 Ιουλίου – ΑΦΜ που λήγουν σε 8 – 9

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.
Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης, παρουσιάστηκαν προβλήματα στην οριστική υποβολή της αίτησης.
Ειδικότερα, αρκετοί δικαιούχοι, αφού συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους και επιχείρησαν να υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους, πληροφορήθηκαν από την πλατφόρμα ότι «λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε το αίτημά σας».
Υπενθυμίζεται πως με το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους», το μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει 30 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε 250.000 δικαιούχους και ωφελούμενούς τους να απολαύσουν σχεδόν μία εβδομάδα διακοπών σε μια σειρά από πανέμορφους προορισμούς, σε όλη τη χώρα.
Από 17.06 έως και 23.06.2020 στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβάλλουν αιτήσεις οι πάροχοι (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, camping κλπ). Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση από 29/06/2020 έως 05/07/2020 στο www.tourism4all.gov.gr.
Σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης δεν επιτρέπονται αλλαγές σε υποβεβλημένες αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί. Διαβάστε λεπτομέρειες στη Δημόσια Πρόσκληση με απ.9126/17.06.2020.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα απαραίτητα δικαιολογητικά επισυνάπτονται υποχρεωτικά στην αίτηση και δεν αποστέλλονται με email ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Μήνυμα ότι δεν υπάρχει συνημμένο αρχείο
Ελέγξτε προσεκτικά ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία της αίτησης. Τα συνημμένα αρχεία μπορεί να είναι σε μορφή .pdf ή jpg.

Μήνυμα Error 403 forbidden στην ηλεκτρονική εφαρμογή
Παρακαλούμε δοκιμάστε να πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή από διαφορετικό browser (πχ. google chrome, firefox)

Οι συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε συναφή παροχή άλλου φορέα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα. Διαβάστε λεπτομέρειες στη Δημόσια Πρόσκληση με απ.9126/17.06.2020: http://www.mintour.gov.gr/userfiles/de145b9b-fc1f-4650-91eb-b6315a192e52/prosklisi-tourismos-gia-olous.pdf

Στα πεδία νόμιμος εκπρόσωπος και διακριτικός τίτλος τι συμπληρώνω;
Tα συγκεκριμένα πεδία εμφανίζονται στη φόρμα αίτησης των παρόχων και είναι υποχρεωτικά. Δεν είναι πεδία που περιλαμβάνονται στην φόρμα αίτησης των δικαιούχων. Διαβάστε λεπτομέρειες στη Δημόσια Πρόσκληση με απ.9126/17.06.2020: http://www.mintour.gov.gr/userfiles/de145b9b-fc1f-4650-91eb-b6315a192e52/prosklisi-tourismos-gia-olous.pdf

Τι ακριβώς συμπληρώνω στην φόρμα της αίτηση στο πεδίο ΕΣΛ;
Προσοχή! Το πεδίο Αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή Γνωστοποιήσης είναι μέρος της φόρμας της αίτησης των παρόχων. Διαβάστε τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στη Δημόσια Πρόσκληση με απ.9126/17.06.2020 εδώ.

Θα πρέπει να δηλώσω το κατάλυμα που θα επιλέξω από τώρα;
Η επιλογή του καταλύματος γίνεται μεταξύ των καταλυμάτων που θα ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων και αφού έχετε επιλεγεί ως δικαιούχος του προγράμματος.

Έκανα αίτηση ως πάροχος αλλά είμαι δικαιούχος
Από 17.06 έως και 23.06.2020 στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβάλλουν αιτήσεις οι πάροχοι (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, camping κλπ) Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση από 29/06/2020 έως 05/07/2020 στο www.tourism4all.gov.gr. Aν εκ παραδρομής κάνατε αίτηση ως πάροχος και αυτή οριστικοποιήθηκε (λάβατε μήνυμα επιτυχούς υποβολής και αριθμό πρωτοκόλλου) η αίτηση θα απορριφθεί χωρίς καμία επίπτωση.

Πού θα βρω τον κατάλογο των καταλυμάτων
Ο κατάλογος με το Μητρώο Παρόχων θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων τους, και να είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr.

Ποιος από τους δύο σύζυγους
Σε περίπτωση συζύγων την αίτηση υποβάλει ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων, ο έτερος μπορεί να καταχωρηθεί ως ωφελούμενος του προγράμματος.

Πρέπει να βρω πρώτα κατάλυμα να κλείσω και να σας το δηλώσω στην αίτησή μου;
Θα μπορείτε να κάνετε κράτηση σε κατάλυμα αφού δείτε το όνομά σας στον οριστικό πίνακα δικαιούχων και εκδοθεί e-voucher. Το οριστικό μητρώο παρόχων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείο και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.

Τι ποσό δικαιούμαι;
Το ποσό που δικαιούστε εξαρτάται από την τιμή συνεργασίας που έχει δηλώσει το κατάλυμα στο οποίο κάνατε κράτηση.
Σε κάθε περίπτωση Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, της δηλωθείσας από τον πάροχο τιμής διανυκτέρευσης κατ’ άτομο, όπως αυτή δηλώθηκε κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής του στο πρόγραμμα, με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα τριάντα ευρώ (30€) και την προϋπόθεση της διαμονής των τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων.

Εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και η γυναίκα μου δημόσιος υπάλληλος. Θα πρέπει να κάνουμε μια αίτηση ή 2 ξεχωριστά με τους κωδικούς μας του taxisnet;
Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η κόρη μας που είναι γεννημένη 02.09.2001 ως φοιτήτρια και προστατευόμενο μέλος της οικογένειας συνεχίζει να δικαιούται εισιτήρια διακοπών;
Τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 είναι το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός»;
Όχι, πρόκειται για δύο διαφορετικά προγράμματα, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής: www.tourism4all.gov.gr ενώ το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Το ποσοστό επιδότησης 60% για άτομα με αναπηρία αφορά και τους συνοδούς;
Όχι, αφορά μόνο τον ίδιο, το ωφελούμενο μέλος επιδοτείται με 50% με ανώτατο ποσό τα 30€ σε κάθε περίπτωση.

Υπέβαλα αίτηση αλλά θέλω να κάνω διόρθωση
Σε περίπτωση προβλήματος με ήδη υποβληθείσες αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: tourism4all@mintour.gr.

Έχω δύο καταλύματα κάτω από τον ίδιοι ΑΦΜ, καταχώρησα επιτυχώς αίτηση για το ένα αλλά δεν μπορώ να υποβάλλω αίτηση για το δεύτερο.
Κάθε πάροχος μπορεί να καταχωρήσει ένα μόνο κατάλυμα ανά ΑΦΜ

Για τις κατηγορίες των ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερίσματα/επαύλεις κλπ. τι πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο αριθμός ατόμων που φιλοξενούνται;
Στο πεδίο αριθμός ατόμων συμπληρώνεται ο ανώτερος αριθμός που μπορεί να φιλοξενηθεί πχ. στο διαμέρισμα και στη συνέχεια η κατ’ άτομο και ανά διανυκτέρευση τιμή.

Αν το κατάλυμα δεν έχει κάποια από τις κατηγορίες δωματίων (μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο) τι συμπληρώνει στην τιμή συνεργασίας;
Θα πρέπει στο αντίστοιχο πεδίο να συμπληρώσει την τιμή 0.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής ενός καταλύματος
Διαβάστε λεπτομέρειες στη Δημόσια Πρόσκληση με απ.9126/17.06.2020

Υπάρχει κάποιο όριο για την τιμή συνεργασίας;
Η τιμή συνεργασίας καθορίζεται από τον πάροχο.

Τα συνολικά ποσά που θα βάλουμε στην ηλεκτρονική αίτηση κατά άτομα είναι δεσμευτικά ή ανώτερη τιμή;
Οι δηλωθείσες τιμές συνεργασίας κατά την υποβολή της αίτησης είναι δεσμευτικές και δεν τροποποιούνται. τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.

Πώς να καθορίσω την τιμή συνεργασίας;
Επισημαίνεται ότι όλοι οι πάροχοι κατά τον καθορισμό της τιμής (ή των τιμών) συνεργασίας με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 του Υπουργείου Τουρισμού θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Η τιμή που θα προκύπτει από το άθροισμα επιδότησης, σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση, και ίδιας συμμετοχής του δικαιούχου θα πρέπει να είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με την τιμή της ελεύθερης αγοράς.

Παραδείγματα

Τιμή συνεργασίας για μονόκλινο δωμάτιο: 30€
O δικαιούχος θα επιδοτηθεί για το 50% (ανώτατο τα 30€) δηλ. 15€ και η δική του συμμετοχή θα είναι 15€ για να συμπληρωθεί η τιμή συνεργασίας.

Τιμή συνεργασίας για δίκλινο δωμάτιο/κατά άτομο: 20€
O δικαιούχος θα επιδοτηθεί για το 50% (ανώτατο τα 30€) δηλ. 10€ και η δική του συμμετοχή θα είναι 10€ για να συμπληρωθεί η τιμή συνεργασίας. O ωφελούμενος θα επιδοτηθεί επίσης για το 50% (ανώτατο τα 30€) δηλ. 10€ και η δική του συμμετοχή θα είναι 10€ για να συμπληρωθεί η τιμή συνεργασίας. Συνολικά δηλαδή για τα δύο άτομα στα 40€, η επιδότηση είναι 20€ και η συμμετοχή δικαιούχου & ωφελούμενου 20€.

Πώς αποσυνδέομαι από την εφαρμογή;
Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει η επιλογή της αποσύνδεσης.

ΠΗΓΗ: www.e-dimosio.gr
Συνέχεια...

Παραμένει κλειστό το τελωνείο Μαυροματίου - Αναβάλλεται το άνοιγμα συνόρων με Αλβανία

Ιουλίου 01, 2020 0
Παραμένει κλειστό το τελωνείο Μαυροματίου - Αναβάλλεται το άνοιγμα συνόρων με Αλβανία 

Σε επικοινωνία που είχε χθες ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκο Χαρδαλιά, συζητήθηκε το θέμα που έχει προκύψει με το άνοιγμα των συνόρων με την Αλβανία. 
Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Υφυπουργό για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας να τοποθετήσει στους τρεις μεθοριακούς σταθμούς Μέρτζιανη, Κακαβιά, Μαυρομάτι, στο λιμάνι Ηγουμενίτσας και στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, ειδικές καμπίνες (τούνελ απολύμανσης), αλλά και για τον προβληματισμό που υπάρχει μετά τη χθεσινή δήλωση του Κυβερνητικού εκπροσώπου για το άνοιγμα των συνόρων με την Αλβανία στην Κακαβιά από αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου. 
Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε στον Περιφερειάρχη, ότι κατέληξαν τελικά στην απόφαση να μην ανοίξουν σήμερα τα σύνορα με την Αλβανία και η νέα ημερομηνία να ανακοινωθεί προσεχώς από την Πολιτική Προστασία.
Συνέχεια...

Με υψηλές θερμοκρασίες στην Ηγουμενίτσα ξεκινάει ο Ιούλιος