12/26/23 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023

Χριστουγενιάτικο μήνυμα από το Μητροπολίτη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου & Πάργας Σεραπίωνα

Δεκεμβρίου 26, 2023 0
Χριστουγενιάτικο μήνυμα από το Μητροπολίτη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου & Πάργας Σεραπίωνα

Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί,
«Σή­με­ρον πᾶ­σα κτί­σις, ἀ­γάλ­λε­ται καί χαί­ρει,
ὅ­τι Χρι­στός ἐ­τέ­χθη ἐκ τῆς Παρ­θέ­νου Κό­ρης».
(Με­γα­λυ­νά­ριον)

Μέ κα­τά­νυ­ξη ψυ­χῆς καί αἰ­σθή­μα­τα εὐ­γνω­μο­σύ­νης καί ἐλ­πί­δος πρός τόν Σω­τῆ­ρα ἑ­ορ­τά­ζει σή­με­ρα ὅ­λος ὁ χρι­στι­α­νι­κός κό­σμος τή χαρ­μό­συ­νη ἡ­μέ­ρα τῆς τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ γεν­νή­σε­ως.

«Χρι­στός γεν­νᾶ­ται· δο­ξά­σα­τε. Χρι­στός ἐξ οὐ­ρα­νῶν· ἀ­παν­τή­σα­τε. Χρι­στός ἐ­πί γῆς· ὑ­ψώ­θη­τε», ψάλ­λει πα­νη­γυ­ρι­κῶς κα­τά τή ση­με­ρι­νή λαμ­πρά καί με­γί­στης ση­μα­σί­ας ἡ­μέ­ρα τῶν Χρι­στου­γέν­νων ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας, ἑ­ορ­τά­ζον­τας τήν κα­τά σάρ­κα γέν­νη­ση τοῦ Κυ­ρί­ου.

Καί ἡ ἑ­ορ­τή αὐ­τή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἀ­φο­ρᾶ τό σή­με­ρα τῆς ζω­ῆς καί τῆς ὑ­πάρ­ξε­ώς μας. Ἡ Ἁ­γί­α μας Ἐκ­κλη­σί­α, ἑ­ορ­τά­ζον­τας τά Χρι­στού­γεν­να ἀ­πο­κα­λύ­πτει, μέ­σα ἀ­πό τή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί τήν τέ­λε­ση τοῦ Μυ­στη­ρί­ου τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας, ὅ­τι δέν εἶ­ναι ἁπλῆ ἐ­πέ­τει­ος τοῦ ἱ­στο­ρι­κοῦ γε­γο­νό­τος τῆς γεν­νή­σε­ως τοῦ Θε­αν­θρώ­που Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, ἀλ­λά ἐ­πα­νά­λη­ψη τοῦ γε­γο­νό­τος αὐ­τοῦ στίς καρ­δι­ές τῶν πι­στῶν, προ­σκα­λῶν­τας μας σέ συ­νάν­τη­ση καί γνω­ρι­μί­α μέ τόν σαρ­κω­θέν­τα καί νη­πι­ά­σαν­τα Κύ­ριο Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό, ὁ ὁ­ποῖ­ος «σή­με­ρον γεν­νᾶ­ται ἐκ Παρ­θέ­νου». 

Δέν εἶ­ναι τυ­χαῖ­ο, ἄλ­λω­στε, ὅ­τι οἱ ἱ­ε­ροί Πα­τέ­ρες καί οἱ ὑ­μνο­γρά­φοι χρη­σι­μο­ποι­οῦν τή λέ­ξη «σή­με­ρον» στίς εὐ­χές καί τούς ὕ­μνους τῶν Χρι­στου­γέν­νων, ὄ­χι ἁ­πλῶς ὡς ποι­η­τι­κή ἔκ­φρα­ση, ἀλ­λά μέ σκο­πό τήν ἔκ­φρα­ση τῆς πραγ­μα­τι­κό­τη­τος.

«Δό­ξα ἐν ὑ­ψί­στοις Θε­ῷ, καί ἐ­πί γῆς εἰ­ρή­νη, ἐν ἀν­θρώ­ποις εὐ­δο­κί­α», ψάλ­λουν οἱ Ἄγ­γε­λοι καί φῶς θε­ϊ­κό πλημ­μυ­ρί­ζει τόν οὐ­ρα­νό καί τή γῆ, κα­θώς ἑ­ορ­τά­ζε­ται ὑ­πέρ­λαμ­πρη πα­νή­γυ­ρις λό­γῳ τῆς θε­αν­θρώ­πι­νης πα­ρου­σί­ας τοῦ Χρι­στοῦ με­τα­ξύ τῶν ἀν­θρώ­πων, μέ σκο­πό τή σω­τη­ρί­α τους.

Μέ­γα ἀ­να­δει­κνύ­ε­ται τό μυ­στή­ριο τῆς ἀ­γά­πης τοῦ Θε­οῦ πρός τόν ἄν­θρω­πο, δι­ό­τι μέ­σῳ τῆς γεν­νή­σε­ως τοῦ ἀ­πε­σταλ­μέ­νου Λυ­τρω­τοῦ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ ἀ­να­δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ κό­σμου καί ἡ πρό­νοι­α τοῦ Θε­οῦ κα­θο­δή­γη­σε τά πάν­τα πρός τό πνευ­μα­τι­κό συμ­φέ­ρον τοῦ ἀν­θρώ­που.

Ὅ­ταν ὁ ἄν­θρω­πος μπο­ρέ­σει νά αἰ­σθαν­θεῖ τόν Θε­ό νά κα­τέρ­χε­ται μέ­σῳ τῆς ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ώς Του στή φάτ­νη τῆς ψυ­χῆς του, πη­γαῖ­α δο­ξο­λο­γεῖ τόν Οὐ­ρά­νιο Πα­τέ­ρα καί ἀ­φο­σι­ώ­νε­ται ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κά στήν ἀ­γά­πη καί τή θεί­α λα­τρεί­α πρός τόν Λυ­τρω­τή.

Βέ­βαι­α, μό­νο μέ­σῳ τῶν ὀ­φθαλ­μῶν τῆς ἁ­γνῆς ψυ­χῆς, τῆς ἀ­γά­πης καί τῆς πί­στε­ως μπο­ροῦ­με νά γνω­ρί­σου­με τόν Κύ­ριο, ὁ Ὁ­ποῖ­ος ἦλ­θε στόν κό­σμο μέ σκο­πό νά ὁ­δη­γή­σει τούς πάν­τες στή Βα­σι­λεί­α Του, καί, ὡς ἐκ τού­του, μέ ἀ­νά­λο­γα αἰ­σθή­μα­τα, κα­λού­μα­στε νά προ­σέλ­θου­με στή φάτ­νη τοῦ Θεί­ου Βρέ­φους καί νά Τό προ­σκυ­νή­σου­με μέ τα­πεί­νω­ση, προ­σφέ­ρον­τας τόν λί­βα­νο τῆς λα­τρεί­ας, τή σμύρ­να τῆς πί­στε­ως καί τόν χρυ­σό τῆς ἀ­γά­πης μας.

Ὅ­σο ὁ ἄν­θρω­πος, καί μά­λι­στα ὁ χρι­στια­νός, προ­τι­μᾶ ἀν­τί τῆς ἀ­γά­πης, τῆς πί­στε­ως καί τῆς ἀ­φο­σι­ώ­σε­ως στόν Θε­ό, νά λα­τρεύ­ει ἄλ­λα, δῆ­θεν πο­λύ­τι­μα καί ἀ­ξι­ό­λο­γα πράγ­μα­τα, καί μοι­ρά­ζει τή λα­τρεί­α του με­τα­ξύ τοῦ Θε­οῦ καί τῆς ἁ­μαρ­τί­ας, πάν­το­τε θά δυ­στυ­χεῖ, ἐ­νῶ ταυ­τό­χρο­να ἡ καρ­διά του θά μέ­νει ἀ­νι­κα­νο­ποί­η­τη, ἀφοῦ θά ἔ­χει θέ­σει σέ δεύ­τε­ρη μοῖ­ρα τό πρώ­τι­στο ζή­τη­μα τῆς σχέ­σης μέ τόν Θε­ό καί μέ τόν πλη­σί­ον.

Ἄς ἐ­πι­κρα­τή­σουν, λοι­πόν, αὐ­τές οἱ σκέ­ψεις καί τά ἔρ­γα ἀ­γά­πης με­τα­ξύ ὅ­λων τῶν ἀν­θρώ­πων. Ἄς κυ­ρι­αρ­χή­σει στίς ψυ­χές καί τίς καρ­δι­ές ὅ­λων μας ἡ πί­στη καί ἡ ἀ­γά­πη πρός τόν Θε­ό καί ἡ πρός τόν πλη­σί­ον ἔμ­πρα­κτη ἀ­δελ­φι­κή χρι­στι­α­νι­κή συμ­πε­ρι­φο­ρά.

Ἀ­δελφοί μου,
Κα­θώς συ­νε­ορ­τά­ζου­με ὅ­λοι οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι ἀ­δελ­φοί τά πα­νευ­φρό­συ­να Χρι­στού­γεν­να, τή «Μη­τρό­πο­λη τῶν ἑ­ορ­τῶν» καί τή φα­νέ­ρω­ση τῆς θεί­ας ἀ­γά­πης στόν κό­σμο, ἄς ἀ­πο­δε­χθοῦ­με τόν λό­γο τοῦ Ἀ­πο­στό­λου Παύ­λου, ὁ ὁ­ποῖ­ος μᾶς προ­τρέ­πει: “Ἐν­δυ­θεῖ­τε σάν ἐ­κλε­κτοί τοῦ Θε­οῦ, ἁ­γι­α­σμέ­νοι καί ἀ­γα­πη­μέ­νοι ἀ­πό τόν Θε­ό, καρ­διά εὐ­σπλαγ­χνι­κή καί πο­νε­τι­κή, ἀ­γα­θό­τη­τα καί κα­λω­σύ­νη, τα­πει­νο­φρο­σύ­νη, πρα­ό­τη­τα. Νά ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­τε μέ ἀ­γά­πη ὁ ἕνας τίς ἀδυ­να­μί­ες τοῦ ἄλ­λου. Ὅ­πως ὁ Χρι­στός ἐ­χα­ρί­σθη σέ ἐ­σᾶς καί σᾶς συγ­χώ­ρη­σε, ἔ­τσι καί ἐ­σεῖς νά συγ­χω­ρεῖ­τε ὁ ἕ­νας τόν ἄλ­λον. 

Πε­ρισ­σό­τε­ρο δέ ἀ­πό ὅ­λα αὐ­τά νά ἐν­δυ­θεῖ­τε καί νά κά­με­τε κτῆ­μα τῆς ψυ­χῆς σας τήν ἀ­γά­πη, ἡ ὁ­ποί­α συν­δέ­ει σέ ἕ­να τέ­λει­ο σύ­νο­λο ὅ­λες τίς ἀ­ρε­τές. Ἡ εἰ­ρή­νη τοῦ Θε­οῦ ἄς βα­σι­λεύ­ει μέ­σα σας καί ἄς ἀ­πο­τε­λεῖ τό συ­νε­χές βρα­βεῖ­ο τῆς καρ­διᾶς σας. Σέ αὐ­τήν ἄλ­λω­στε τήν εἰ­ρή­νη ἔ­χε­τε κλη­θεῖ ἀ­πό τόν Θε­ό, ὥ­στε νά γί­νε­τε ἕνα πνευ­μα­τι­κό σῶ­μα. Καί κά­θε τί, τό ὁ­ποῖ­ο πράτ­τε­τε μέ τά λό­για σας ἤ μέ τά ἔρ­γα σας, τά πάν­τα νά τά κά­με­τε ἐν ὀ­νό­μα­τι τοῦ Κυ­ρί­ου καί πρός δό­ξαν Αὐ­τοῦ, εὐ­χα­ρι­στοῦν­τες δι’ Αὐ­τοῦ τόν Θε­ό καί Πα­τέ­ρα, ὁ ὁποῖ­ος τό­σο πο­λύ μᾶς ἔ­χει εὐ­ερ­γε­τή­σει καί μᾶς εὐ­ερ­γε­τεῖ.”[1].

Ἡ χά­ρις τοῦ γεν­νη­θέν­τος Κυ­ρί­ου εἴ­η με­τά πάν­των ὑ­μῶν!
Χρό­νια πολ­λά καί εὐ­λο­γη­μέ­να!

Δι­ά­πυ­ρος πρός Κύ­ριον εὐ­χέ­της
Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της
† Ὁ Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας Σε­ρα­πί­ων
Συνέχεια...

Εξαφάνιση 80χρονης στο Καναλλάκι

Δεκεμβρίου 26, 2023 0
Εξαφάνιση 80χρονης στο Καναλλάκι

Το πρωί της 25/12 χάθηκε από το σπίτι που διέμενε στο κέντρο του Καναλακίου γυναίκα ηλικίας 80 ετών με σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Από τις 05.30 έως τις 07.30 εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή μεταξύ πλατείας Κανακλακίου έως το Super Market "Αγγέλης". 

Θερμή παράκληση οποίος έχει δει κάτι να απευθυνθεί άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Καναλακίου. 

Ακόμα και η παραμικρή πληροφορία είναι σημαντικό να αναφερθεί.
Συνέχεια...