11/26/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Δύο ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο Δήμαρχος Φιλιατών (Η προκήρυξη)

Νοεμβρίου 26, 2019 0
Δύο ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο Δήμαρχος Φιλιατών (Η προκήρυξη)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την πλήρωση δύο θέσεων (2) Ειδικών Συνεργατών 
Ο Δήμαρχος Φιλιατών Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του Ν.4555/18 
3. Την υπ΄ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας» 
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2394/τ.Β’/06-08-2012) του Δήμου Φιλιατών. 
5. Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Φιλιατών, λόγω των πληθυσμιακών δεδομένων με βάση την τελευταία απογραφή του 2011, ορίζονται τέσσερις (4) θέσεις Αντιδημάρχων και άρα εκ του νόμου αντιστοιχούν τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων-Επιστημονικών Συνεργατών- Ειδικών Συνεργατών. 
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Φιλιατών υπηρετεί ένας (1) Ειδικός Συνεργάτης 
8. Την αριθμ. πρωτ. 8753/31.10.2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλιατών περί ύπαρξης εξασφαλισμένων πιστώσεων. 
9. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου και των θεσμικών οργάνων του Δήμου σε τεχνικά και οικονομικά θέματα. 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 
Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση δύο θέσεων (2) Ειδικών Συνεργατών για την επικουρία του Δημάρχου και συγκεκριμένα: 
1. Στην πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού. Ο Ειδικός Συνεργάτης θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες για θέματα σχετικά με την επίβλεψη τεχνικών έργων και εκπόνησης μελετών του Δήμου. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής Πολιτικού Μηχανικού και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού , εφόσον προβλέπεται. 
2. Στην πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονομικών Επιστημών. Ο Ειδικός Συνεργάτης θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες για θέματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου του Δήμου. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής Οικονομικών Επιστημών. 
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται. 
Β) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. 
Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
3. Βιογραφικό Σημείωμα 
4. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, τυπικά προσόντα 
5. Υπεύθυνη Δήλωση για τα γενικά προσόντα διορισμού 
6. Αποδεικτικά Εμπειρίας Η πλήρωση των προαναφερόμενων δύο (2) θέσεων θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις (παρ. 4 άρθρο 163 Ν 3584/2007). 
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας πρόκειται να προσληφθούν. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα κατατίθενται στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Φιλιατών (Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 8 - Φιλιάτες, τηλ. 2664360165 & 100 κα Στέλλα Παπαδημητρίου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο, ήτοι από 26/11/2019 και μέχρι την 2/12/2019. 
Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών (www.filiates.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Σημείωση ιστολογίου: Η άνωθεν ανακοίνωση δημοσιεύεται αδαπάνως από το ιστολόγιό μας!
Συνέχεια...

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου η Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα της Ομοσπονδίας Μουργκάνας στο Σαρόγλειο Μέγαρο

Νοεμβρίου 26, 2019 0
Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου η Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα της Ομοσπονδίας Μουργκάνας στο Σαρόγλειο Μέγαρο
Η Ομοσπονδία Μουργκάνας σας προσκαλεί στην εφετινή Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπερίδα της που διοργανώνει την Παρασκευή 20 Δεκέμβριου 2019 και για δεύτερη χρονιά στο Σαρόγλειο Μέγαρο! Ενα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια της Aθήνας.
Παρακαλούνται οι Αδελφοτήτες τα μέλη και οι φίλοι μας να προμηθευτούν έγκαιρα τον αριθμό των προσκλήσεων τους.

Συνέχεια...

Κόντρα Κάτση - Διγαλάκη στη Βουλή για το μέλλον του Τμήματος Μετάφρασης στην Ηγουμενίτσα (ΒΙΝΤΕΟ)

Νοεμβρίου 26, 2019 0
Κόντρα Κάτση - Διγαλάκη στη Βουλή για το μέλλον του Τμήματος Μετάφρασης στην Ηγουμενίτσα (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας Μάριου Κάτση, απάντησε χθες ο υφυπουργός Παιδείας κ. Διγαλάκης, σχετικά με το μέλλον του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας το οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, με απόφαση όμως του Υπουργείου Παιδείας αναστέλλεται η λειτουργία του, μαζί με άλλα 36 ακαδημαϊκά τμήματα τα οποία ιδρύθηκαν στα ...χαρτιά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο κ. Διγαλάκης υπεραμύνθηκε της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας 37 τμημάτων από το Υπουργείο Παιδείας, τόνισε όμως ότι δεν καταργούνται, απλώς αναστέλλεται η έναρξη λειτουργίας τους, ωσότου γνωμοδοτήσει η ΑΔΙΠ για τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις που μπορεί αυτό να λειτουργήσει.
Ο κ. Κάτσης, αφού τόνισε ότι τόσο η ΑΔΙΠ, όσο και οι Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του (πρώην) ΤΕΙ Ηπείρου, είχαν γνωμοδοτήσει θετικά για τη λειτουργία του Τμήματος, ζήτησε από τον υφυπουργό Παιδείας να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Τμήμα Μετάφρασης στην Ηγουμενίτσα, ώστε να μην μείνει εκτός ακαδημαϊκού χάρτη η θεσπρωτική πρωτεύουσα μετά από 20 χρόνια.

Σε ανάρτησή του ο βουλευτής Θεσπρωτίας, μετά τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή, έκανε την παρακάτω ανάρτηση:

Πολύ χρήσιμα συμπεράσματα στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης:

1) Ο Υφυπουργός Παιδείας παραδέχεται ότι ήταν πολιτική απόφαση του Υπουργείου η αναστολή λειτουργίας του τμήματος, και μάλιστα με πολιτικό κόστος, αδειάζοντας τον βουλευτή του. Δεν είναι λοιπόν ότι το τμήμα δε λειτουργεί επειδή δεν το θέλει το Πανεπιστήμιο, ο Πρύτανης κλπ όπως ψευδώς ακούγονταν στο δημόσιο διάλογο.
2) Ο Υφυπουργός λέει ότι δεν είναι κατάργηση αλλά αναστολή, αφήνοντας παράθυρο ελπίδας ότι το τμήμα θα λειτουργήσει αφού γνωμοδοτήσει η ανεξάρτητη αρχή ΑΔΙΠ. Περιμένουμε να δούμε να γίνεται πράξη, αλλιώς είναι στάχτη στα μάτια.
3) Ο Υφυπουργός πιάστηκε αδιάβαστος. Του κατέθεσα σύμφωνη γνώμη της ΑΔΙΠ του 2017 που λέει «ιδρύστε εισαγωγική κατεύθυνση Ξένων γλωσσών και καταργείστε τις υπόλοιπες στο ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων». Δλδ ιδρύστε νέο τμήμα. Αυτό λοιπόν και κάναμε. Ιδρύσαμε νέο τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας (ξένες γλώσσες). Δεν τη γνώριζε. Είπε ότι θα ζητήσει από την ΑΔΙΠ να γνωμοδοτήσει για το όλο εγχείρημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θέτοντας έτσι σε αμφισβήτηση και τα ήδη λειτουργούντα τμήματα αφού θα τα επαναξιολογήσει!
4) Για τους ήδη φοιτητές ο Υφυπουργός είπε μισές αλήθειες. Είπε ψευδώς ότι δεν παίρνουν πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ ο νόμος το προβλέπει ρητά ότι αποφοιτούν από το τμήμα στο οποίο μπήκαν. Εάν θέλει δε, να τους δώσει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε ΑΕΙ δίνοντας επιπλέον μαθήματα, όπως υποκριτικά ισχυρίστηκε, ας το νομοθετήσει, Κυβέρνηση είναι, και όχι να αναστέλλει τη λειτουργία του νέου τμήματος επ'αόριστον.
5) Δεν απάντησε ποτέ αν θα λειτουργήσει το τμήμα ή εάν στο τέλος της 4ετίας της ΝΔ, η Θεσπρωτία θα είναι στο χάρτη της Γ'θμιας εκπαίδευσης.

Εμείς θα επιμείνουμε ανυποχώρητοι. Η Θεσπρωτία δικαιούται να λειτουργήσει το τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας. Όσο περισσότερο πιέσουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να κάνουμε την κυβέρνηση να κάνει πίσω. Δεν πρέπει να βάζουμε πλάτη στα σχέδια τους λειτουργώντας ως Δούρειοι ίπποι.
(ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ)

Συνέχεια...

Φεστιβάλ οικολογικών ταινιών την Παρασκευή στο θέατρο ΕΣΤΙΑ

Νοεμβρίου 26, 2019 0
Φεστιβάλ οικολογικών ταινιών την Παρασκευή στο θέατρο ΕΣΤΙΑ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΘΕΑΤΡΟ ΕΣΤΙΑ 29/11/2019 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 20:30

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και την Κινηματογραφική Λέσχη Ηγουμενίτσας, διοργανώνουν Φεστιβάλ Οικολογικών ταινιών, αυτή την Παρασκευή 29/11/19, στις 20:30, στο Θέατρο Εστία. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

1. Πλαστικά/Νερό
- The Mermaid's Tears: Oceans of Plastic, Sandrine Feydel 
Οι ωκεανοί ως "χωματερές" της γης. Ενημέρωση για την πλαστική "σούπα" απορριμμάτων που σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες θαλάσσιους οργανισμούς και διοχετεύει χημικά στην τροφική αλυσίδα.
2009, 52’, Γαλλία

- The Story of Bottled Water
Η πιο ωραία ιστορία του νερού σε 10 μόνο λεπτά. Από τα σύννεφα στο ποτήρι μας.
2009, 10’, Ηνωμένες Πολιτείες

2. Ενέργεια
- Ο Ασκός του Αιόλου, Nasim Alatras
Η παρουσία πολυάριθμων ανεμογεννητριών που φυτεύονται αλόγιστα στο όνομα της "Πράσινης ενέργειας" σε ανεκτίμητες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας αποτέλεσε το έναυσμα για μια έρευνα που κράτησε σχεδόν 2μιση χρόνια
2016, 83’, Ελλάδα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Νοεμβρίου 26, 2019 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1
Κοπτική ραπτική
50
2
Επεξεργασία Κειμένου -Διαδίκτυο(Ι)
50
3
Υπολογιστικά Φύλλα- Παρουσιάσεις(ΙΙ)
50
4
Βάσεις Δεδομένων- εξειδικευμένα θέματα(ΙΙΙ)
50
5
Δημιουργία Ιστοσελίδας
50
6
Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
25
7
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
25
8
Αγγλικά στον τουρισμό (Α2)
25
9
Γερμανικά στον τουρισμό (Α1-Α2)
25
10
Ιταλικά στον τουρισμό (Α1-Α2)
25
11
Φωτογραφία
25
12
Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι
50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 
Τηλ. : 2665028140 
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ.Αποστολων43 
Email: kentrokoinotitas_igoumenitsas@1345.syzefxis.gov.gr 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συνέχεια...

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το μέλλον του ΑΕΙ

Νοεμβρίου 26, 2019 0
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το μέλλον του ΑΕΙ

Οι τελευταίες, αρνητικές, εξελίξεις, σχετικά με το Πανεπιστημιακό τμήμα της Ηγουμενίτσας έφεραν σε κοινή σύσκεψη Αυτοδιοίκηση και Κοινωνικούς Φορείς της πόλης. 
Κατά τη σύσκεψη, διαπιστώθηκε η κρισιμότητα των στιγμών και ο μεγάλος κίνδυνος να διαγραφεί οριστικά η πόλη της Ηγουμενίτσας από τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας όπου το 2013 βρισκόταν με τρία Τμήματα. Από τότε άρχισε η σχεδιασμένη κατάργηση της ακαδημαϊκής παρουσίας. 
Βιώσαμε με απογοήτευση, θλίψη και θυμό: 
- Τη συγχώνευση του Τμήματος (Ιχθυοκομίας) με άλλο ομοειδές και μεταφορά του στην έδρα του άλλου. 
- Τη διάλυση του πιο ακμαίου Τμήματος (Εφαρμογών ξένων γλωσσών) με το επιχείρημα ότι δεν είχε δικαιώματα και την αμέσως επόμενη στιγμή να ανοίγει ίδιο σε άλλη πόλη. 

Είδαμε με σχετική ικανοποίηση και ελπίδα: 
- Να μένει το Τρίτο Τμήμα και πιστέψαμε στις εξαγγελίες, που όμως δεν έγιναν πράξη, ότι θα ιδρυθεί τμήμα οπτικής και οπτομετρίας. 
- Την υπόσχεση ότι θα λειτουργήσει ακαδημαϊκό τμήμα «Μετάφρασης και Διερμηνείας». 
- Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας αναστέλλεται η μετεξέλιξη του μοναδικού τμήματος που έμεινε και οδηγούμενοι με μαθηματική ακρίβεια σε ένα τέλος δυσάρεστο, οδυνηρό και άδικο. 

Εμείς, οι Φορείς και η Αυτοδιοίκηση, αρνούμαστε να δεχτούμε αυτό το τέλος. Μπορεί να είμαστε λίγοι και στην άκρη της χώρας, είμαστε όμως ενωμένοι και αποφασισμένοι. Και η αξιοπρέπειά μας δεν μας επιτρέπει να ανεχθούμε την έλλειψη σεβασμού και τον εμπαιγμό. 
Απαιτούμε, εδώ και τώρα, ξεκάθαρες θέσεις από όλους. Από την Σύγκλητο και την πολιτική ηγεσία. 
Αποφασίσαμε: 
- Να κάνουμε παράσταση στον Πρύτανη και να ζητήσουμε να υποστηρίξει την άμεση λειτουργεία του τμήματος. 
- Να κάνουμε παράσταση στην Υπουργό να μην νομοθετήσει την αναστολή λειτουργείας του τμήματος. 

Μετά από αυτά, όλοι μαζί, μακριά από κομματικές και άλλες μικροδιαφορές, θα εκτιμήσουμε τα δεδομένα και θα καθορίσουμε τη στάση μας.
Συνέχεια...

Γιάννενα: Συνελήφθη η "εισπράκτορας" του κυκλώματος που έκανε τηλεφωνικές απάτες

Νοεμβρίου 26, 2019 0
Γιάννενα: Συνελήφθη η "εισπράκτορας" του κυκλώματος που έκανε τηλεφωνικές απάτες

Συνελήφθη, στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, αλλοδαπή, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στη συστηματική εξαπάτηση πολιτών 
Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους με σκοπό να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά με το πρόσχημα της άμεσης χειρουργικής επέμβασης συγγενικού προσώπου ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος 
Στο πλαίσιο της ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι η συλληφθείσα εμπλέκεται σε (9) περιπτώσεις τετελεσμένης απάτης στην περιοχή των Ιωαννίνων, της Λαμίας, της Λάρισας, της Καλαμάτας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας καθώς και σε τουλάχιστον (30) απόπειρες απάτης 
Το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισαν υπερβαίνει τις 146.500 ευρώ 
Συνελήφθη, προχθές (23-11-2019) το απόγευμα στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων, 60χρονη αλλοδαπή, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούταν στην συστηματική εξαπάτηση πολιτών, με διάφορα τεχνάσματα. 
Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και απατών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για απάτες στην πόλη των Ιωαννίνων ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της 60χρονης, διακριβώθηκε η εγκληματική της δράση και συνακόλουθα, συνελήφθη κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. 
Συγκεκριμένα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων, τη στιγμή που η 60χρονη παραλάμβανε από εξώπορτα οικίας σακούλα που περιείχε το χρηματικό ποσό των (500) ευρώ, όπου την είχε εναποθέσει 71χρονη ημεδαπή, την οποία είχαν προσεγγίσει νωρίτερα τηλεφωνικά συνεργοί της με απατηλές προφάσεις. 
Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένους και προσποιούμενοι: 
· είτε τους γιατρούς και με το πρόσχημα ότι ένας στενός συγγενής τους (συνήθως τέκνο τους), εισήχθη εσπευσμένα σε κάποιο νοσοκομείο, λόγω τροχαίου ατυχήματος ή κάποιου άλλου εκτάκτου λόγου, απαιτούσαν χρήματα για να γίνει άμεσα κάποια ιατρική πράξη, συνήθως χειρουργική επέμβαση, 
· είτε τους αστυνομικούς και με το πρόσχημα ότι οικείοι τους έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό ανηλίκου, απαιτούσαν χρήματα προκειμένου οι εμπλεκόμενοι συγγενείς τους να αποφύγουν τις συνέπειες από το δήθεν τροχαίο ατύχημα. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η συλληφθείσα, έχοντας αναλάβει το ρόλο του «εισπράκτορα», μετέβαινε σε προκαθορισμένα σημεία προκειμένου παραλάβει τα χρήματα από τα υποψήφια θύματα, ενώ άλλα μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει το ρόλο καθοδήγησης και επικοινωνίας με τα υποψήφια θύματα. 
Με τον τρόπο αυτό, εκμεταλλευόμενοι τη σύγχυση και την ψυχολογική φόρτιση που προκαλούσαν στους πολίτες, επεδίωκαν την άμεση είσπραξη των χρημάτων που απαιτούσαν. Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία, για να γίνουν πιο πειστικοί και να επιτύχουν την εξαπάτηση των θυμάτων τους, ένας από τους δράστες (συνήθως γυναίκα) προσποιούνταν το συγγενικό πρόσωπο, το οποίο εκλιπαρούσε για βοήθεια. 
Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψε ότι η 60χρονη εμπλέκεται επιπρόσθετα σε εννέα απάτες που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 08-08-2019 έως και 09-11-2019 και συγκεκριμένα: 
· την 08-08-2019 στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, όπου απέσπασε από 72χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των (5.000) ευρώ, 
· την 16-09-2019 στη Λάρισα, όπου απέσπασε από 66χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των (15.000) ευρώ και χρυσαφικά, 
· την 28-09-2019 στη Λαμία, όπου απέσπασε από 81χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των (1.500) ευρώ, 
· την 29-09-2019 στα Ιωάννινα, όπου απέσπασε από 79χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των (15.000) ευρώ, 
· την 05-10-2019 στην Καλαμάτα, όπου απέσπασε από 81χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των (52.000) ευρώ, 
· την 16-10-2019 στη Λαμία, όπου απέσπασε από 76χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των (10.000) ευρώ, 
· την 22-10-2019 στα Ιωάννινα, όπου απέσπασε από 81χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των (20.000) ευρώ, 
· την 03-11-2019 στα Ιωάννινα, όπου απέσπασε από 84χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των (7.000) ευρώ, 
· την 08-11-2019 στα Ιωάννινα, όπου απέσπασε από 77χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των (21.000) ευρώ. 
Επίσης, τα μέλη της οργάνωσης αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον άλλους τριάντα (30) πολίτες στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας. 

Στην κατοχή της συλληφθείσας καθώς και σε έρευνα που έγινε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Ιωάννινα όπου διέμενε προσωρινά, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
· το χρηματικό ποσό των -1.675- ευρώ 
· το χρηματικό ποσό των -127- λεβ, 
· χρυσαφικά, 
· χειρόγραφες σημειώσεις, 
· τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης για την τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων. 
Η συλληφθείσα, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων. 
Η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων για εμπλοκή της και σε άλλες περιπτώσεις, καθώς και για τον εντοπισμό των συνεργών της, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

Στοχεύοντας στην πρόληψη και αποφυγή παρόμοιων περιστατικών, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου προτρέπει τους πολίτες: 
να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να τους πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδουν σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.). 
σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού τους προσώπου, να επιδιώκουν πάντα να επικοινωνούν οι ίδιοι τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενικό τους πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό τους τηλέφωνο και κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας και να μην δέχονται να μιλάνε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. 
σε κάθε περίπτωση, να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς τους. 
να έχουν πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους να επικοινωνούν σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.). 
να συγκρατούν τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσουν το έργο των διωκτικών αρχών. 
Να ενημερώνουν πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους. 
Επίσης, παρακαλούνται οι οικείοι των ηλικιωμένων, να τους ενημερώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τα τεχνάσματα και τους τρόπους δράσης που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι προκειμένου να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περίεργες και ύποπτες κινήσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον των ηλικιωμένων. 

Συνέχεια...

Δύο χρυσά βραβεία για τη ΔΩΔΩΝΗ στα φετινά Greek Export Awards

Νοεμβρίου 26, 2019 0
Δύο χρυσά βραβεία για τη ΔΩΔΩΝΗ στα φετινά Greek Export Awards 

Top Greek Export Company 2019 η ΔΩΔΩΝΗ και Top Greek Export Product η φέτα ΔΩΔΩΝΗ 

Η Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ απέσπασε διπλή χρυσή διάκριση στα φετινά Greek Export Awards 2019, καθώς διακρίθηκε με το χρυσό βραβείο στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού Top Greek Export Company 2019 και στην κατηγορία Top Greek Export Product για την πασίγνωστη Φέτα Π.Ο.Π ΔΩΔΩΝΗ. 
Οι νέες αυτές διακρίσεις έρχονται να επιβραβεύσουν τη σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα της ΔΩΔΩΝΗ, αλλά και για τη δέσμευση της να παράγει για πάνω από μισό αιώνα 100% ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα άριστης ποιότητας και γεύσης, της γεύσης του καλού. 
Με εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως, η ΔΩΔΩΝΗ αποτελεί περήφανο πρεσβευτή της ελληνικής διατροφής και των ελληνικών προϊόντων διεθνώς. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει πάνω από 40 προϊόντα για αγορές του εξωτερικού και στοχεύει στην περεταίρω ενδυνάμωση της παρουσίας της στις υπάρχουσες αγορές, στην είσοδο σε νέες χώρες και στη δημιουργία ακόμη περισσότερων προϊόντων με βάση τις προτιμήσεις των διεθνών καταναλωτών. 
Παράλληλα, η φέτα ΠΟΠ ΔΩΔΩΝΗ απέσπασε την ανώτατη διάκριση στην κατηγορία Top Greek Export Product, καθώς αποτελεί ένα προϊόν εξαίρετης ποιότητας και σήμα κατατεθέν της εταιρείας, αλλά και της συγκεκριμένης κατηγορίας διεθνώς, έχοντας κερδίσει τη δική του μοναδική θέση στο τραπέζι και την προτίμηση των καταναλωτών. 
Ο Διευθυντής Εξαγωγών της ΔΩΔΩΝΗ, κ. Βασίλης Βροχίδης δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για όλη την οικογένεια της ΔΩΔΩΝΗ να διακρίνεται για ακόμα μια χρονιά με δύο κορυφαία, χρυσά βραβεία στο θεσμό των Greek Export Awards. Ειδικά φέτος η χαρά μας είναι διπλή καθώς διακριθήκαμε ως η κορυφαία εξαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα για το 2019. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η αυθεντική ελληνική γεύση των προϊόντων μας μεταφέρεται και αναγνωρίζεται πλέον σε πάνω από 50 χώρες του κόσμου και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παράγουμε 100% ελληνικά, αγνά προϊόντα με κύριο μέλημα την άριστη ποιότητα και μοναδική γεύση, που μας κάνει να ξεχωρίζουμε τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.» 
Ο θεσμός διοργανώθηκε φέτος για 8η συνεχή χρονιά, με τη συμμετοχή 36 εταιρειών από διάφορους κλάδους. Κυρίαρχος στόχος είχε να επιβραβεύσει τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις συνεργασίες μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τα «φωτεινά» παραδείγματα του επιχειρείν, τις νέες τεχνολογίες και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων νέας γενιάς που διεισδύουν αποτελεσματικότερα στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες των κανόνων διεθνούς εμπορίου. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso και την παρακολούθησαν πάνω από 300 στελέχη της αγοράς. Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα