11/15/21 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Ηγουμενίτσα: Κλειστά αύριο Τρίτη τα καταστήματα εστίασης

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Ηγουμενίτσα: Κλειστά αύριο Τρίτη τα καταστήματα εστίασης

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) κάλεσε την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 όλα τα καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα να παραμείνουν κλειστά, αντιδρώντας στα νέα μέτρα της κυβέρνησης και όχι μόνο...

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, αύριο Τρίτη αναμένεται να παραμείνουν κλειστά και στην Ηγουμενίτσα τα περισσότερα καταστήματα εστίασης. Εστιατόρια, καφέ, μπαρ κλπ.

Επίσημη ενημέρωση δεν υπήρξε, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ομοσπονδία ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης..

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα περισσότερα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου στην Ηγουμενίτσα.

Τα αιτήματα του κλάδου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕΣΕ, είναι τα ακόλουθα:

• Αναπροσαρμογή των προστίμων και μετατόπισή τους και στον παραβάτη.

• Μεταβολή επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα.

• Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων με συμμετοχή στις αρμόδιες επιτροπές.

• Επιδότηση ενεργειακού κόστους και ενοικίου.

• Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών ή αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

• Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών.

• Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.

• Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων.

• Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 2020 και των αρχών του 2021.

Επίσης, ο κλάδος έχει συμπεριλάβει στα αιτήματά του και ορισμένα που είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, ζητεί τη σύσταση ειδικής γραμματείας για την εστίαση ή τη θέσπιση Επιμελητηρίου Εστίασης, επίλυση του εργατικού κόστους με ειδικές ρυθμίσεις σε στρεβλώσεις της εργατικής νομοθεσίας που δεν λαμβάνουν υπόψη τα επιπλέον κοστολόγια του κλάδου (βραδινή και νυχτερινή εργασία, εργασία σε ημέρες αργιών, εργασία τα Σαββατοκύριακα) και εξορθολογισμό του κλάδου με δομικές αλλαγές.
Συνέχεια...

Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την πρόσληψη ενός ατόμου στο Δήμο φιλιατών

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την πρόσληψη ενός ατόμου στο Δήμο φιλιατών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/7-6-2010),όπως ισχύουν σήμερα 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ143/τ.Α΄/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47/τ.Α΄/11-05-2015) και ισχύουν σήμερα 
3.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών (ΦΕΚ 2304/τ.Β΄/06- 08-2012) όπως ισχύει σήμερα. 
4.Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.2190/94,όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2597/97. 
5.Τις διατάξεις των άρθρων 37-39 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ6/Α΄) 
6.Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, δεν απαιτείται έκδοση πράξης ελέγχου νομιμότητας 
7.Την με αριθμ:260/2021/5-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω COVID-19» 
8.Την ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136/4-11-2021 (ΦΕΚΒ΄5138) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα 2 από το Σάββατο,6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.» 
9.Την εξασφαλισμένη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού για το έτος 2021. 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει 
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω COVID-19 . 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (ί)επεξεργασίας κειμένων, (ίί) υπολογιστών φύλλων και (ίίί)υπηρεσιών διαδικτύου . 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους: 
1.Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2.Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών. 
3.Φωτοαντίγραφα κυρίων προσόντων (όπως αναφέρονται παραπάνω). 
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του στο φορέα αυτόν. 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ. 
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
8.Βεβαίωση ανεργίας 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Η δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φιλιατών, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.filiates.gr για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Φιλιατών-Γραφείο προσωπικού –Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά το αργότερο έως την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021. Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινήσεις :2664360164 ,2664360100. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ
Συνέχεια...

Θεσπρωτία: 5.000€ πρόστιμο και λουκέτο για 15 ημέρες σε κατάστημα

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Θεσπρωτία: 5.000€ πρόστιμο και λουκέτο για 15 ημέρες σε κατάστημα 

Στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν χθες (14-11-2021) από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά (19) παραβάσεις.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:
8 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους 300 ευρώ, ως εξής:
-7- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
-1- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

(11) παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με την επιβολή των παρακάτω προστίμων:
8 πρόστιμα των 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας από πελάτες και εργαζόμενο καταστημάτων, ως εξής:
-1- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
-3- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

· Πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή πελάτη στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 300 ευρώ στον πελάτη.

· Πρόστιμο 300 ευρώ σε κατάστημα, για μη αναγραφή του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών εντός ενός καταστήματος.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Συνέχεια...

Απίστευτες καταγγελίες Καχριμάνη για τον ΦΟΔΣΑ – Αναπόφευκτη η σύγκρουση την ώρα που διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του Φορέα...

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Απίστευτες καταγγελίες Καχριμάνη για τον ΦΟΔΣΑ – Αναπόφευκτη η σύγκρουση την ώρα που διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του Φορέα...

Η σύγκρουση αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο δεν αποφεύγεται τελικά, αν κρίνει κάποιος από τη στάση του ΑΣΔΣΑ (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου) και τα λεγόμενα του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Ειδικά από τη δημόσια τοποθέτηση του κ. Καχριμάνη στο Ioannina TV γίνεται ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του Φορέα θα περιοριστεί σημαντικά, αναφορικά με τη διαχείριση, και ενδεχομένως να τίθεται θέμα και ύπαρξής του.

Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης ανέφερε σχετικά με το θέμα στο γιαννώτικο κανάλι:

“Την Παρασκευή (σ.σ. όταν συναντήθηκε με την διοίκηση του Φορέα στην Περιφέρεια) εγώ δεν ανέβασα τόνους. Προσπάθησα να τους πείσω ότι όλα όσα κάνουν είναι λανθασμένα. Τρόμαξαν να κάνουν απαρτία στη συνεδρίασή τους το απόγευμα. Η συνεδρίαση όμως έδειξε ότι το πρωί ήταν όλα προφάσεις.

Το εργοστάσιο και τα σύνοδα έργα του εργοστασίου έγινε με ΣΔΙΤ. Τι σημαίνει αυτό; Πήραμε επιδότηση το 40% από την Ευρώπη και το 60% είναι δάνειο και έχει βάλει και ο ανάδοχος. Έγινε μία προγραμματική σύμβαση που παρήγαγε δίκαιο. Έχουμε υπογράψει οι πάντες εκεί. Οι αρχές που βάλαμε εκεί τηρούνται. Τελεία και παύλα. Με ορίζοντα 25 χρόνια.

Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αίτηση στο Υπουργείο. Εκεί συμφώνησα κι εγώ. Η τράπεζα πως να υπογράψει; Με υγεία και χαρά θα συνεχίσει για 25 χρόνια αυτό που υπογράψαμε. Μετά τους τρόπους δράσεις τους έστειλα ότι θα εφαρμοστεί ότι έχουμε υπογράψει.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν.
Υπάρχουν δεσμεύσεις. Τελείωσε!

Το υπόλειμμα ανήκει στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας. Τελεία και παύλα. Κι εγώ αν θέλετε έκανα λάθος, ακούγοντας την υπηρεσία. Αν θέλετε λανθασμένα κι εγώ. Εγώ έστειλα χαρτί. Θα εφαρμόσουμε ότι έχουμε υπογράψει. Τέλειωσε αυτό!

Οι ΣΜΑ επιδοτήθηκαν 100% ως δημόσιο έργο. Κανείς δεν επιτρέπεται να βγάλει εμπορικό κέρδος από αυτούς. Η δουλειά θα γίνει με προσωπικό είτε που θα διαθέσουν οι Δήμαρχοι είτε θα βάλει προσωπικό ο ΦΟΔΣΑ.
Θα πάνε και στον Πέτσα. Ας ζητήσουν προσωπικό.

Τα πράγματα δεν αλλάζουν. Αν θέλουν να αλλάξουν ας πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αλλά δεν αλλάζουν. Οι όροι που έχουμε υπογράψει είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούμε να χάσουμε 25 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δημοπρασίες που έβγαζαν ήταν αέρα-πατέρα.
Ό,τι και να αποφασίσουν δεν περνάει. Δεν περνάνε αυτά.

Το κάθετη στάση είναι λίγο πλέον. Ό,τι υπογράψαμε θα εφαρμοστεί. Οι άνθρωποι συζητάνε αέρα. Τους διαγωνισμούς αυτούς που βγάζουν κάποιος τους έχει φτιάξει, δεν τους έχουν φτιάξει αυτοί. Είναι ντροπή. Κάνουν ό,τι να 'ναι. Να τα διαβάζουν καλά. Αφήνω αιχμές για αδιαφορία τουλάχιστον. Έκαναν λάθη. Τους φώναξα γι' αυτό.
Πρέπει να εφαρμόσω τα πρέποντα. Τίποτα δεν έπρεπε να κάνουν. Ούτε τους 20.000 τόνους δεν είχαν κλείσει την ημέρα που έλεγαν.

Δε θέλω να επεκταθώ. Θα γίνουν τα νόμιμα προς το συμφέρον των δημοτών της Ηπείρου.
Δε νομίζω να υπάρξει δικαστική εμπλοκή”.

Αναφορικά με το αν υπάρχει “μέτωπο” Δημάρχων εναντίον του είπε ο κ. Καχριμάνης:

“Πολλές φορές ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης νομίζει ότι τους κάνουμε κηδεμονία. Αν μπορούσαν ας τα έκαναν μόνοι τους. Δεν τα έκαναν. Εγώ δεν βάζω τέτοιες “μάχες” και “μέτωπα”. Δεν υπάρχει τέτοιο “μέτωπο” εναντίον μου. Η μόνη Περιφέρεια που έχει δώσει ΠΔΕ στους Δήμους είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.
Κάποια στιγμή κάνουν τον μουγκό να μιλήσει με όσα λένε...”.

Το Δ.Σ. του Φορέα διαχείρισης δεν έχει μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

Στις 10 Νοεμβρίου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου πάρθηκε απόφαση να ανατεθεί ολόκληρος ο φάκελος της υπόθεσης (δείτε ΕΔΩ), στο εξειδικευμένο γραφείο “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης”. Πρόκειται για γραφείο που έχει μεγάλη εμπειρία σε συμβάσεις των ΟΤΑ και χαρακτηριστικό είναι ότι εκεί ήταν εταίρος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης.

Η εβδομάδα που θα διανύσουμε έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη στη συγκεκριμένη σύγκρουση, καθώς πλέον το επίδικο είναι όντως η ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος της “τσέπης” των δημοτών.

ΠΗΓΗ: www.atpreveza.gr
Συνέχεια...

Με προσωπικό ασφαλείας αύριο Τρίτη οι υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Με προσωπικό ασφαλείας αύριο Τρίτη οι υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας

Σας ενημερώνουμε ότι, την Τρίτη 16-11-2021 οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας.

Ειδικότερα το ΚΕΠ Ηγουμενίτσας, θα λειτουργήσει από τις 14:00 μέχρι τις 20:00 για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Συνέχεια...

Ο Β. Γιόγιακας για την επίσκεψη του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Θεσπρωτία

Νοεμβρίου 15, 2021 0

 Ο Β. Γιόγιακας για την επίσκεψη του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Θεσπρωτία

Η μετεγκατάσταση της έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας ήταν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου στη Θεσπρωτία. Τον Υφυπουργό συνόδευσαν ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Κωσταντίνος Δούβαλης και ο Διευθυντής Αστυνομίας Θεσπρωτίας Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Παππάς.

Ο κ. Οικονόμου συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας και είχε την ευκαιρία να συγχαρεί τα στελέχη της για τις πρόσφατες επιτυχίες τους στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ο Υφυπουργός επισκέφτηκε το Δημαρχείο Ηγουμενίτσας όπου είχε συνάντηση με τους Δημάρχους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα της μετεγκατάστασης της έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας σε κτίριο που έχει ήδη παραχωρηθεί για τη χρήση αυτή από το Δήμο Ηγουμενίτσας καθώς και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και εργασιών ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό προς χρήση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κτίριο με σκοπό την επιτόπια εκτίμηση των αναγκαίων δράσεων που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης.

«Η μεταστέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας προχωρά με σταθερά βήματα και γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Οικονόμου καθώς και τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας που προχώρησαν στην παραχώρηση του κτιρίου. Επίσης, η δημόσια αναγνώριση από τον κύριο Υφυπουργό των επιτυχιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή μας δείχνει το επίπεδο του επαγγελματισμού, της επάρκειας και της ευσυνειδησίας των ανθρώπων της», δήλωσε ο Βασίλης Γιόγιακας.

Συνέχεια...

Μεγάλος ο αριθμός κρουσμάτων και σήμερα στη Θεσπρωτία - Η κατάσταση πανελλαδικά

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Μεγάλος ο αριθμός κρουσμάτων και σήμερα στη Θεσπρωτία - Η κατάσταση πανελλαδικά

Αναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων στην Ήπειρο
ΠΕ Άρτας 61
ΠΕ Θεσπρωτίας 30
ΠΕ Ιωαννίνων 130
ΠΕ Πρέβεζας 31

Ημερήσια έκθεση covid-19 του ΕΟΔΥ
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.950, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 838.824 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 50.7% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 105 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.727 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 72, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 16.838 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 551 (61.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 84.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 460 (83.48%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 91 (16.52%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.404 ασθενείς. Οι εισαγωγές1 νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 365 (ημερήσια μεταβολή -12.89%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 410 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
Συνέχεια...

Παραμυθιά: Εξιχνιάστηκε κλοπή 5.000 ευρώ - Ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Παραμυθιά: Εξιχνιάστηκε κλοπή 5.000 ευρώ - Ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού 5.000 ευρώ σε περιοχή της Θεσπρωτίας

Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση δύο ημεδαποί

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς υπόθεση κλοπής από σπίτι, που έγινε κατά το χρονικό διάστημα 4-5/09/2021 σε περιοχή της Θεσπρωτίας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ημεδαπός και ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή και απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε διάρρηξη σπιτιού, από όπου καταγγέλθηκε ότι αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς και διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας 1.500 ευρώ.

Επιπλέον, προέκυψε ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι κατηγορούμενοι είχαν αποπειραθεί ανεπιτυχώς να εισέλθουν και σε δεύτερη κατοικία στην ίδια περιοχή επιχειρώντας να παραβιάσουν την πόρτα εισόδου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.
Συνέχεια...

Διευκρινίσεις από το Δικηγορικό Σύλλογο ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας για τον έλεγχο των πελατών

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Διευκρινίσεις από το Δικηγορικό Σύλλογο ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας για τον έλεγχο των πελατών

Προς: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ταυτοπροσωπία καταναλωτών

Κύριε πρόεδρε
δεχόμαστε ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να επιβεβαιώσουν ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία του φυσικού προσώπου, κατά την είσοδό του σε κατάστημα, στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή τεστ ταιριάζουν με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα).

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν κάποιος ιδιώτης έχει συνταγματικό δικαίωμα ελέγχου προσωπικών δεδομένων άλλου ιδιώτη και εάν είναι νομικά κατοχυρωμένος σε περίπτωση που του υποβληθεί μήνυση για παράνομη πράξη ταυτοπροσωπίας, δεδομένου ότι ο πολίτης μπορεί να αρνηθεί την επίδειξη ταυτότητας σε αστυνομικό όργανο με πολιτική περιβολή, αν δεν αποδείξει την ιδιότητά του.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                   Η Γ. Γραμματέας
Μαρέτης Ανδρέας          Δήμα Αικατερίνη
Συνέχεια...

Εξόρμηση του ΣΕΒ στην Ήπειρο...

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Εξόρμηση του ΣΕΒ στην Ήπειρο...

«Ο ΣΕΒ διευρύνει τους δεσμούς του με την επιχειρηματικότητα της Ηπείρου»

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς του για τη στήριξη του επιχειρείν στην περιφέρεια, η Διοίκηση και στελέχη του ΣΕΒ προγραμματίζουν να επισκεφθούν δυναμικές επιχειρήσεις της Ηπείρου, και να συναντηθούν με τις περιφερειακές αρχές, επιχειρηματικούς φορείς και τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Νοεμβρίου.

Αντικείμενο των επαφών είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Ηπείρου, με έμφαση στις υποδομές για την ανάπτυξη της μεταποίησης στην περιοχή, την έρευνα και καινοτομία, την πράσινη οικονομία, την πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, την εξωστρέφεια, και την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων.

Τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου, η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ θα επισκεφτεί εγκαταστάσεις μελών του ΣΕΒ στην περιοχή, ενώ θα οργανώσει συζήτηση με επιχειρηματίες τις Ηπείρου. Την Τρίτη, 16 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, τη Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, και τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επικεφαλής της αποστολής του ΣΕΒ θα είναι ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ καθώς και ο κ. Νίκος Χήτος, Πρόεδρος της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και μέλος του ΣΕΒ.
Συνέχεια...

Το ΚΚΕ (μ-λ) Θεσπρωτίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Το ΚΚΕ (μ-λ) Θεσπρωτίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ!

Στις 17 Νοέμβρη διαδηλώνουμε μαζικά!
για ΨΩΜΙ-ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ!
κόντρα σε ιμπεριαλισμό, φασισμό, εκμετάλλευση!

Ο φετινός γιορτασμός του Πολυτεχνείου βρίσκει το λαό και τη νεολαία μπροστά σε ένα «μαύρο Χειμώνα», που φέρνει η πολιτική της κυβέρνησης και του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.

48 χρόνια μετά τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική εξέγερση του Νοέμβρη του ’73 ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, για να γίνει ο λαός μας αφέντης στον τόπο του, για να μην είναι μια απέραντη Αμερικάνικη βάση, για να πάψει η χώρα μας να μετατρέπεται σε βάση εξόρμησης για να κομματιάζονται οι λαοί, παραμένει στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων του λαϊκού κινήματος. Οι πρόσφατες συμφωνίες για τα εξοπλιστικά με τους Γάλλους και για την ανανέωση των βάσεων με τους Αμερικάνους ιμπεριαλιστές, δεν φέρνουν Ειρήνη, αλλά μεγάλους πολεμικούς κινδύνους για το λαό μας και για όλη την περιοχή. Η 5χρονη (στην πραγματικότητα… αορίστου χρόνου) ανανέωση της παραμονής και η αναβάθμιση αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών βάσεων στη χώρα (Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκειο), άλλα και το στήσιμο νέων (Κάρπαθος, Καβάλα, Λιτόχωρο), με μια συμφωνία που υπογράφηκε απ΄ την κυβέρνηση της ΝΔ, που προχώρησε τις συμφωνίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τους αμερικάνους, δεν αποτελεί απλά μια «από τα ίδια»! Αλλά μια πολύ επικίνδυνη αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στα πολεμικά σχέδια των ισχυρών της Γης, και κύρια των ΗΠΑ! Ενώ, με την αγορά των φρεγατών απ΄ τους γάλλους ιμπεριαλιστές, αφενός εμπλέκεται παραπέρα η χώρα μας στις αντιπαραθέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, αφετέρου ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ, που κατά τ’ άλλα «δεν υπάρχουν» για την προστασία του λαού απ’ την πανδημία! Η ντόπια άρχουσα τάξη παραχωρεί «Γη και ύδωρ» στα ξένα αφεντικά της, ζητώντας στήριξη απ΄ τις ιμπεριαλιστικές πλάτες, απέναντι στην ανταγωνίστρια άρχουσα τάξη της Τουρκίας. Κι όλα αυτά μέσα σ΄ ένα κλίμα που χαρακτηρίζεται από μια νέα αναζωπύρωση των αντιπαραθέσεων και της εμπλοκής των ιμπεριαλιστών στα Βαλκάνια (Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Κόσοβο, Βοσνία), αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (Λιβύη).

Την ίδια στιγμή:

· Το νέο κύμα ακρίβειας στα βασικά είδη και τους λογαριασμούς δεν είναι εικόνα «μιας στιγμής». Είναι η μόνιμη πλέον πολιτική κάθε κυβέρνησης και της ΕΕ και έχει τις ρίζες στην ολόπλευρη κρίση του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος. Το μέλλον που μπορεί να δώσει στις μάζες το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα είναι η φτώχεια, η ανεργία, η εξαθλίωση. Μόνο η μαζική αντίσταση στα αντεργατικά μέτρα που θέλουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν 10 ώρες τη μέρα και 7 μέρες τη βδομάδα για ένα κομμάτι ψωμί αποτελεί διέξοδο για τη νεολαία. Μόνο με τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς μπορεί να ζήσει ο λαός. Φέτος ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ είναι πέρα για πέρα επίκαιρος!

· Η δραματική αύξηση των κρουσμάτων αποκαλύπτει την εγκληματική πολιτική της κυβέρνηση για την πανδημία, που βάζει πλέον χωρίς προσχήματα τους δείκτες της οικονομίας και το καπιταλιστικό κέρδος πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Για να διαιρέσει το λαό και να αποτινάξει τις ευθύνες της, προωθεί ψεύτικα δίπολα όπως το «εμβολιασμένοι-ανεμβολίαστοι» και το δόγμα της «ατομικής ευθύνης». Απέναντι στην πολιτική αυτή, η μόνη πραγματική λαϊκή απάντηση είναι ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, η απαίτηση για πλήρη, ίση και δωρεάν Περίθαλψη, για ΜΕΘ, τεστ και προσλήψεις, για καθολικό-ασφαλή εμβολιασμό.

· Ο κόσμος της εκπαίδευσης, οι μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν μια ολομέτωπη επίθεση στο λαϊκό δικαίωμα στις σπουδές, με την εφαρμογή των νόμων της Κεραμέως για την πανεπιστημιακή αστυνομία, την ελάχιστη βάση εισαγωγής και την αυτοαξιολόγηση. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, απαιτεί τη συγκρότηση ενός μαζικού πανεκπαιδευτικού μετώπου, κόντρα στους χειρισμούς των συνδικαλιστικών ηγεσιών και των ρεφορμιστών, που θέλουν να «κλείσουν» τους αγώνες.

· Για να περάσει αυτή η πολιτική επιστρατεύεται η φασιστικοποίηση και η καταστολή. Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζεται όλο το αντιδραστικό κατασταλτικό πλαίσιο, που έχουν φτιάξει ενάντια στον εχθρό-λαό: το νόμο ενάντια στις διαδηλώσεις, το νόμο Χατζηδάκη που βγάζει στην παρανομία τα σωματεία και την απεργία, τις φασιστικές συμμορίες που εκθρέφουν, τις δυνάμεις καταστολής. Φοβούνται το λαό και τους αγώνες!

Φοβούνται ότι θα έρθουν και άλλες «Ν. Σμύρνες», κι άλλα «ΑΠΘ», κι άλλες e-food, και άλλες Cosco. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι επιτακτική ανάγκη, τη στιγμή που δικάζονται δεκάδες διαδηλωτές και αγωνιστές της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και της Οργάνωσης μας για τη συμμετοχή τους στο περσινό Πολυτεχνείο και την 6η Δεκέμβρη!

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ΕΜΠΝΕΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Δίνει μια σημαντική δυνατότητα να εκφραστεί η λαϊκή οργή, να συγκροτηθούν στο δρόμο οι λαϊκές δυνάμεις. Το φετινό Πολυτεχνείο πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για το ξεδίπλωμα μαζικών αγώνων ενάντια σε όλο το φάσμα της αντιλαϊκής πολιτικής!

ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ!

ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ!

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΛΑΟΥΣ!

ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΛΑΟΙ – ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ!

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΦΑΣΙΣΜΟ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ-ΠΟΛΕΜΟ!

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ!

ΝΑ ΑΘΩΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕΡΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΕΣ! – ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ!

ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ!

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ!

Προσυγκεντρωση 5.30 μμ στον πεζόδρομο και συγκέντρωση στις 6.00 μμ στην Ηγουμενίτσα

ΚΚΕ (μ-λ) Θεσπρωτίας
Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (15-21/11)

Νοεμβρίου 15, 2021 0
Θεσπρωτία: Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (15-21/11)

Ανακοινώνεται ότι για την εβδομάδα 15 έως 21 Νοεμβρίου 2021 τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

15/11/2021

Φοινίκι - Δάφνη  - Άνω Ξέχωρο - Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι - Νεροχώρι-Κεραμίτσα -  Αχουρία Κεραμίτσας - Μαλούνι - Αχουρία Μαλουνίου

18:00-01:00

ΤΡΙΤΗ

16/11/2021

Φανερωμένη - Γηρομέρι - Μαυρονέρι - Κάτω Ξέχωρο - Κερασοχώρι - Παλαμπάς -  Άγιος Νικόλαος - Άγιοι Πάντες - Κρυονέρι - Αμπελώνας

08:00-15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

17/11/2021

Τσαμαντάς - Βαβούρι - Λιάς - Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι - Μηλέα - Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός.

18:00-01:00

ΠΕΜΠΤΗ

18/11/2021

Γεροπλάτανος - Πηγαδούλια - Άγιος Αρσένιος-Σμπόκια - Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι–Δονάτος – Γολά - Ροδοστίβα.

08:00-15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19/11/2021

Αετός - Άνω Παλαιοκκλήσι -  Κάτω Παλαιοκκλήσι - Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα)  – Χλωμός - Αχλαδιά.

18:00-01:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

21/11/2021

Σαμονίβα - Τσαγκάρι - Φροσύνη - Αυλότοπος - Κουκλιοί - Γλυκή           

08:00-15:00


Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα