10/04/20 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Ηγουμενίτσας

Οκτωβρίου 04, 2020 0
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Ηγουμενίτσας


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
869/2020 Θέμα: 
«Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

A. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θητεία από 01-10-2020 μέχρι και 30-09- 2021, διατηρώντας ο Δήμαρχος το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασής του με αιτιολογημένη νέα απόφαση μετά το πέρας του προβλεπόμενου στο νόμο εξαμήνου και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων. 
1. Στον κ. Βασίλειο Γκόλια του Αριστείδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Προγραμματισμού μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
i. Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένης της οργανικής μονάδας που αφορά στις εμπορικές δραστηριότητες. 
ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’). 
iii. Την ευθύνη Προγραμματισμού. 
iv. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Στον κ. Κωνσταντίνο Τσουμάνη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
i. Την εποπτεία και την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Δόμησης, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. εκτός των αρμοδιοτήτων συντήρησης του Ηλεκτροφωτισμού και της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία. 
ii. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Δόμησης και ειδικότερα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας. 
iii. Την υπογραφή των διοικητικών πράξεων που αφορούν στις αυθαίρετες κατασκευές. 

3. Στον κ. Ελευθέριο Κώστα του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού, Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Διοικητικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
i. Την ευθύνη των Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και την υπογραφή των αποφάσεων: Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ακύρωσης αποφάσεων προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων. Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων. Όλες τις αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
ii. Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης. 
iii. Την ευθύνη θεμάτων Προώθησης Απασχόλησης και Προσέλκυσης Επενδύσεων, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στήριξης του Πρωτογενή Τομέα. 
iv. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών. 
v. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης. 
vi. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001). 
vii. Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών. 
viii. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ. 

4. Στην κα Χριστίνα Τζέλλου του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Κυκλικής Οικονομίας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
i. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. ii. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων. 
iii. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων. 
iv. Την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
v. Την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης 
vi. Την Καθαριότητα Σχολικών Κτηρίων 
vii. Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, 
viii. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ. 

5. Στην κα Βασιλική Τσώτου του Θωμά, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής & Ψηφιακής Πολιτικής μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων: 
i. Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και κοινωνικής Πρόνοιας 
ii. Την ευθύνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού. 
iii. Την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. 
iv. Την ευθύνη των θεμάτων εθελοντισμού. 
v. Την ευθύνη των θεμάτων Προστασία τρίτης Ηλικίας. 
vi. Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας. 
vii. Την ευθύνη των θεμάτων Ψηφιακής Πολιτικής. 
viii. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.. 

6. Στον κ. Γεράσιμο Φουσέκη του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 i. Την ευθύνη και την εποπτεία της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία 
ii. Την ευθύνη και την εποπτεία της συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού. 
iii. Την ευθύνη τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας 
iv. Τον συντονισμό και την επίβλεψη των θεμάτων Κίνησης και Οχημάτων 
v. Το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων και την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων  
vi. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.. 

Β. Οι Αντιδήμαρχοι: i. Τελούν τους πολιτικούς γάμους και υπογράφουν τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων. ii. Υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις με εντολή Δημάρχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους iii. Εκπροσωπούν τον Δήμο στα δικαστήρια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. iv. Ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. v. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας τους. 
Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Γεράσιμος Φουσέκης και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Ελευθέριο Κώστα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος. 
Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην Διαύγεια, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας 
Ιωάννης Λώλος
Συνέχεια...

Έναρξη χειμερινών μαθημάτων από το ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Οκτωβρίου 04, 2020 0
Έναρξη χειμερινών μαθημάτων από το ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
118532256_588973171778966_2184170658969340457_n
Τα μαθήματα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Φιλιάτες ξεκινήσαν την Τρίτη 01/09.
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά!


Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Οκτωβρίου 04, 2020 0

 Ηγουμενίτσα: Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείουc8ad2db3db77b401fb41b1b591aa2c31_XL

Φιλόλογος με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947694438
Συνέχεια...

Νέο αποριμματοφόρο στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Οκτωβρίου 04, 2020 0
Νέο αποριμματοφόρο στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Ένα νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύει το στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και να βελτιώσει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού της, σύμφωνα με την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
Με την παραλαβή του νέου απορριμματοφόρου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος, καθώς και με την ένταξη στην πράξη «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας» του ΕΣΠΑ 2014-2020, ποσού 999.998,00€, ο Δήμος Ηγουμενίτσας εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες του νευραλγικού τομέα της καθαριότητας, καθότι αρκετά από τα παλιά οχήματα καθίστανται συχνά μη λειτουργικά, απαιτώντας πολλές φορές αρκετά δαπανηρές επισκευές.
Παράλληλα, με την προμήθεια των νέων ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων χαμηλών ρύπων ο Δήμος συμβάλλει αισθητά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων, όπως προβλέπεται και από το Σχέδιο Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας (Σ.Δ.Β.Ε.) που έχει εκπονήσει.

Γραφείο Τύπου Δήμου Ηγουμενίτσας
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Αντιφασιστική συγκέντρωση την Τρίτη στον Πεζόδρομο, για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Δείτε την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (ΒΙΝΤΕΟ)

Οκτωβρίου 04, 2020 0
Δείτε την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (ΒΙΝΤΕΟ)


(ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ)

(Η συνέχεια...)Συνέχεια...

Η θυσία της Ιφιγένειας … Κεραμέως - Του Πέτρου Τσάπε

Οκτωβρίου 04, 2020 0
Η θυσία της Ιφιγένειας … Κεραμέως  - Του Πέτρου Τσάπε 

Μπορούμε να είμαστε σκεφτικοί για τις δημοσκοπήσεις. Εάν όμως αίρονταν οι όποιες ενστάσεις μας γι αυτές, θα ήμασταν παντελώς άδικοι, αν δεχόμασταν ότι η υπουργός Παιδείας, πρώτη σε αρνητικές ψήφους σε πρόσφατη δημοσκόπηση, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και υπόλογη για το έργο της. Όσο κι αν ο νεοφιλελευθερισμός προκρίνει την ατομικιστική προσέγγιση, όσο κι αν η κυβέρνηση στο χειρισμό της πανδημίας κραδαίνει την «ατομική ευθύνη» αποκρύπτοντας την δική της, η υπουργός Παιδείας θα μπορούσε να φωνάξει: «όχι πια για όλα ατομική ευθύνη! Δεν φταίω μόνο εγώ»! Και δικαίως. 
Η υπουργός Παιδείας επικρίνεται για τις επιλογές της, όμως δεν εκφράζει καθαρά προσωπικές ιδέες, δεν είναι μόνο δικό της αυτό το εκπαιδευτικό όραμα. Λιγάκι άγαρμπη αλλά δεν απέχουν οι υπουργικοί χειρισμοί από τις επιθυμίες του πολιτικού της προϊσταμένου. Μια απλή παράθεση αποφάσεών της στο υπουργείο Παιδείας θα περιόριζε την ατομική της ευθύνη αποκαλύπτοντας πως το έργο της είναι και «άλλου παπά ευαγγέλιο». 

Διέλαθε άραγε της προσοχής του μέντορά της, ότι με τον νόμο 4692/2020 έρχεται από τα παλιά ένα σχολείο με περισσότερες εξετάσεις και ποινές, με νέα ωρολόγια προγράμματα που περιορίζουν την κριτική σκέψη και φαντασία; Η ρήση του πρωθυπουργού: «πρότυπα σχολεία σε κάθε περιφερειακή ενότητα για τους καλύτερους μαθητές, αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία», δεν επηρέασε την έκταση και το βάρος που δόθηκε στον σχετικό νόμο για τα πρότυπα σχολεία καθώς και την αύξηση του αριθμού τους πανελλαδικά; 
Στο πρόσφατο νομοθέτημα για την ιδιωτική εκπαίδευση θεσπίζονται ρυθμίσεις για απελευθέρωση των απολύσεων καθώς και για απελευθέρωση του ωραρίου των εργαζομένων στα ιδιωτικά σχολεία, όπως και για μεταφορά της εποπτείας της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το υπουργείο Παιδείας στο υπουργείο Εργασίας. Ερήμην του πρωθυπουργού; Οι συχνές αναφορές του «.. να δοθεί χώρος στον ιδιωτικό τομέα να αναπνεύσει» δεν την ενέπνευσαν; Σε περιορισμένο ασφυκτικά χρονικό πλαίσιο άνοιξαν(;) και εξετάστηκαν(;) εκατοντάδες φάκελοι υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης και επελέγησαν οι καταλληλότεροι. Χωρίς συνέντευξη, χωρίς μοριοδότηση, χωρίς διαφάνεια. Ενοχλήθηκε άραγε ο πρωθυπουργός που ο συγκεκριμένος τρόπος επιλογής έκλεινε το μάτι σε «δικά μας παιδιά»; 

Ο πρωθυπουργός της χώρας στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ αναφερόμενος στην τεχνική εκπαίδευση μίλησε για « … κατάρτιση που πρέπει να γίνει με σωστούς όρους με τη συμμετοχή της ιδιωτικής οικονομίας, με τις επιχειρήσεις να μας υποδεικνύουν που είναι οι ανάγκες τους». Προς την ίδια κατεύθυνση πορεύεται και η υπουργός Παιδείας σχεδιάζοντας να εισαγάγει νομοθετικές ρυθμίσεις για συμβούλια σύνδεσης με την αγορά εργασίας από διευθυντές των ΕΠΑΛ και εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίοι θα συναποφασίζουν για τους τομείς και ειδικότητες που θα λειτουργούν στα ΕΠΑΛ. 
Πλήρης ταύτιση απόψεων μεταξύ πρωθυπουργού και υπουργού Παιδείας και στο θέμα της αξιολόγησης. Αναφωνούν αμφότεροι: «αξιολόγηση παντού», «αδιανόητο να μην υπάρχει αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς», «αξιολόγηση που θα συνδεθεί με την επιμόρφωση», «οι σχολικοί σύμβουλοι θα ανοίγουν την πόρτα θα μπαίνουν στην τάξη όχι για έλεγχο των εκπαιδευτικών αλλά για υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου» και κάπου εδώ κάτι πάει να χαλάσει. Ο πρωθυπουργός παλιότερα είχε πει «και γιατί να μην απολυθούν και εκπαιδευτικοί; Πρέπει να είμαστε δίκαιοι στις απολύσεις». Όταν και εφόσον νομοθετήσει για την ατομική αξιολόγηση η κυρία υπουργός θα φανεί αν στοιχίζεται απόλυτα με τον πρόεδρό της. 

Στο άνοιγμα σχολείων με ανεπαρκή μέτρα υγειονομικής προστασίας, με τμήματα 25-27 μαθητών στα αστικά κέντρα αφήνεται μόνη της η υπουργός να αμυνθεί με όπλα τις μάσκες, τα παγουρίνο και τους μέσους όρους μαθητών ανά τμήμα. Εδώ σιωπά ο ηγέτης γιατί σύμφωνα με τον Μακιαβέλι «οι ηγεμόνες πρέπει να αναθέτουν τη διαχείριση των δύσκολων υποθέσεων σε άλλους και να κρατούν για τον εαυτό τους τις ευχάριστες». Διέθεσε μήπως περισσότερες σχολικές αίθουσες, πρότεινε διορισμούς εκπαιδευτικών, πρόβαλλε υγειονομικά μέτρα και η υπουργός τα αρνήθηκε; Η νεοφιλελεύθερη φύση της θα τα αρνούνταν ίσως, ως περιττή δαπάνη για δημόσιο αγαθό, όμως για τη διάσωση της πολιτικής της καριέρας θα συμφωνούσε στη λήψη αυτών των μέτρων. Λεφτά όμως δεν υπάρχουν ή καλύτερα, δεν υπάρχουν για εκπαίδευση, υγεία και για άλλα δημόσια αγαθά. 
Η υπουργός παιδείας, πριν ολοκληρώσει το έργο της φαίνεται ότι θα οδηγηθεί, ως άλλη Ιφιγένεια, στο πολιτικό θυσιαστήριο, καταβάλλοντας το αντίτιμο της σθεναρής υπεράσπισης των νεοφιλελεύθερων επιλογών της κυβέρνησης και του αρχηγού της, «της κείνων ρήμασι πειθόμενη». Θυσία είναι θα περάσει. Ο πολυχρονεμένος μας αρχηγός να είναι καλά. Να καίνε κεριά και λαμπάδες, «οι υμνούντες τον λόγον της αυτού αληθείας», στο μανουάλι της δικής του εικόνας. Μην ξεθωριάσει, να δώσει ο θεός του νεοφιλελευθερισμού.

Πέτρος Τσάπες 
Αιρετός στο ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου
Συνέχεια...

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου από όλη την Ήπειρο η πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Ηγουμενίτσα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού

Οκτωβρίου 04, 2020 0
Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου από όλη την Ήπειρο η πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Ηγουμενίτσα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού


Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση πραγματοποίησε την Παρασκευή 02/10/2020 το ΚΚΕ στην Ηγουμενίτσα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. 
Η προσυγκέντρωση των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ έγινε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Οι συγκεντρωθέντες με μαζική, μαχητική πορεία κατευθύνθηκαν στον χώρο της συγκέντρωσης διασχίζοντας τον παραλιακό δρόμο της πόλης. 
Τη συγκέντρωση άνοιξε, εκ μέρους της οργάνωσης περιοχής Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας και των κομματικών οργανώσεων της Θεσπρωτίας. ο Λαέρτης Ρέγκας μέλος της Ε. Π. του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Φιλιατών. 

Ο Λαέρτης Ρέγκας στην ομιλία του ανέφερε : 
«Η σημερινή μέρα είχε οριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας. 
Αυτήν την μέρα επιλέξαμε να οργανώσουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση. Για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτές τις εξελίξεις. Για να επαναλάβουμε άλλη μία φορά την θέση μας και την αποφασιστικότητα μας να αγωνιστούμε για λιμάνι στην Ηγουμενίτσα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. 
Θέση με την οποία πορευόμαστε με συνέπεια συνέχεια και αγωνιστικά από το 2001 όταν το τότε λιμενικό ταμείο μετεξελίχθηκε σε ΟΛΗΓ ΑΕ. 
Τότε που όλο το παραλιακό μέτωπο της Θεσπρωτίας δόθηκε προίκα σαν χερσαία ζώνη στον ΟΛΗΓ ΑΕ με σκοπό την "ανάπτυξη" δήθεν της περιοχής. 
Γιατί θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι ανάπτυξη του λιμανιού αλλά και του παραλιακού μετώπου δεν αφορά μόνο την πόλη της Ηγουμενίτσας ή της Θεσπρωτίας αλλά όλη την περιοχή και όχι μόνο. 
Εκατοντάδες εργαζόμενοι της ευρύτερης περιοχής επισκέπτονται τις παραλίες της Θεσπρωτίας για αναψυχή. 
Μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας διεκπεραιώνεται η εμπορική αλλά και η τουριστική κίνηση της Κέρκυρας και των Παξών αλλά και η διακίνηση μέρους της ντόπιας παραγωγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορά κατά βάση ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες. 
Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία σε ποιον θα ανήκει το λιμάνι και το παραλιακό μέτωπο γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της περιοχής. 
Έχει μεγάλη σημασία να φωτιστεί ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη που να ωφελεί όλους και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. 
Η σημερινή μας πολιτική συγκέντρωση δεν είναι το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. 
Είναι η κλιμάκωση μιας πλατειάς δραστηριότητας των κομματικών οργανώσεων του Κόμματος που αναπτύχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα σε χώρους δουλειάς σε χωριά και γειτονιές, στα σωματεία θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη το λιμάνι και συνολικά όλες οι υποδομές της χώρας να λειτουργούν και να αναπτύσσονται με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών. 
Τέλος πριν δώσουμε το λόγο στο σύντροφο Γρηγόρη Λιονή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και επικεφαλής του τμήματος Οικονομίας της Κεντρικής Επιτροπής να αναφέρουμε: 
Δεν διαλέξαμε τυχαία αυτό τον χώρο για τη συγκέντρωσή μας. Το ίδιο κάναμε και με το Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή". Ο χώρος αυτός δεν υπάρχει πουθενά στα σχέδιά ούτε καν στης χερσαίας ζώνης. 
Είναι χαρακτηρισμένο σαν θάλασσα και ας έχει μπαζωθεί πριν από 40 χρόνια. Αυτός ο χώρος έχει παραχωρηθεί στον οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας για την κατασκευή τουριστικής μαρίνας που θα απαγορεύει στους κατοίκους την πρόσβαση στη θάλασσα. 
Έχει σημασία να τονίσουμε ότι την συγκεκριμένη πρόταση το 2016 από την διορισμένη τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ διοίκηση του οργανισμού λιμένος συμφώνησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας με μοναδική αντίρρηση αυτή, του εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, της "Λαϊκής Συσπείρωσης". 
Το αναφέρουμε αυτό γιατί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε συγκέντρωση στις πύλες του οργανισμού λιμένος «ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού». 
Είναι το λιγότερο υποκρισία. Είχε την διοίκηση του ΟΛΗΓ ΑΕ για πέντε χρόνια. Τι έκανε για να αποτρέψει αυτήν την εξέλιξη; Εκτός και αν διαμαρτύρονται γιατί η παραχώρηση στους επιχειρηματικούς ομίλους υλοποιείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τους παίρνει το ψωμί από το στόμα. 
Στις κραυγές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων πολιτικών ομάδων που δήθεν καταγγέλλουν την ιδιωτικοποίηση και προβάλλουν ως φιλολαϊκή λύση τον δημόσιο έλεγχο στο λιμάνι το Κόμμα μας έχει επισημάνει ότι πρόκειται για απάτη, αφού το λιμάνι της Ηγουμενίτσας όπως και όλες οι πρώην ΔΕΚΟ ανήκαν στο αστικό κράτος που υπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα του κεφαλαίου . 
Η 30χρονη λειτουργία του οργανισμού λιμένος Ηγουμενίτσας στον τόπο μας υπό δημόσιο έλεγχο αυτό αποδεικνύει. Ποτέ δεν εξυπηρετήθηκαν λαϊκές ανάγκες από το τεράστια αστεία κέρδη της. Αντίθετα μοίραζε "καθρεφτάκια και χάντρες" σαν σε ιθαγενείς κατοίκους για να εξασφαλίσει την ανοχή τους. Τα οποία έργα, έγιναν με κρατική χρηματοδότηση εξυπηρετώντας τις ανάγκες λειτουργίας του λιμανιού. 
Επιλέξαμε επίσης αυτόν τον χώρο με σκοπό να αναδείξουμε τον παραλιακό χώρο σαν χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων. Χώρο για πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις, για άθληση και αναψυχή. Δραστηριότητες που θα πάψουν με την υλοποίηση των κυβερνητικών σχεδίων». 


Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο Γρηγόρης Λιονής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ο οποίος τόνισε ότι ο λαός «δεν έχει να κερδίσει τίποτα από τις επενδύσεις και την ανάπτυξη που κίνητρο έχουν το κέρδος» 
Ανέπτυξε τις θέσεις του ΚΚΕ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και την δυνατότητα ενός αλλού ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης φιλολαϊκού για το λαό. 
Αναφέρθηκε στους αστικούς μύθους για ανάπτυξη προς όφελος όλων που προπαγανδίζουν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ όσο και τα αστικά κόμματα. Παρέπεμψε στην πικρή πείρα που έχει ο λαός του Πειραιά από την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού που επιδείνωσε συνολικά τις εργασιακές σχέσεις του λαού. 
Σε όσους επικαλούνται την τουριστική ανάπτυξη με την κατασκευή μαρίνας υπενθύμισε την πείρα της Λευκάδας που η εκεί επένδυση είχε σαν αποτέλεσμα να συρρικνώσει την τουριστική κίνηση μέσα στην πόλη προς όφελος του επενδυτή. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αυταπάτες περί μιας νέας κοινωνικής συμφωνίας που προπαγανδίζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγοντας αυταπάτες για φιλολαϊκή ανάπτυξη με απλή κυβερνητική αλλαγή που πικρά έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με το 3ο μνημόνιο και την υλοποίηση των δυο προηγούμενων. Για την υποκριτική του πρόταση περί λιμανιού με «δημόσιο έλεγχο» δηκτικά ανέφερε ότι τέτοιες προτάσεις πέρα από υποκριτικές έχουν υλοποιηθεί και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης στοχεύουν στην στήριξη από το κράτος τον καπιταλιστικών επενδύσεων σε συνθήκες που οι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι απρόθυμοι να προχωρήσουν σε επενδύσεις χωρίς εξασφαλισμένο κέρδος. Τόνισε ότι το ΚΚΕ φωτίζει σήμερα πως μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για σύγχρονες θαλάσσιες μεταφορές που να διασφαλίζουν γρήγορη, ασφαλή και φθηνή μετακίνηση του λαού και των εμπορευμάτων, σταθερή δουλειά με προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του κλάδου, ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. 
Προϋπόθεση για να γίνουν όλα αυτά είναι να πάρει η εργατική τάξη στα χέρια της την εξουσία, να κοινωνικοποιηθούν τα εργοστάσια, οι υποδομές, η γη, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Μόνο τότε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και οι υπόλοιπες υποδομές θα μπορούν να σχεδιάζονται, να λειτουργούν, να επεκτείνονται με κριτήριο την ευημερία της κοινωνίας. Στο έδαφος της εργατικής εξουσίας, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός μπορεί να διασφαλίσει τον κατάλληλο καταμερισμό και την κατάλληλη χωροθέτηση των διαφορετικών λιμανιών της χώρας, ώστε να υπάρξει επιτέλους διασυνδεδεμένη και συμπληρωματική λειτουργία όλων των μεταφορών, θαλάσσιων, χερσαίων και αεροπορικών, με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. 

Το video με ολόκληρη την ομιλία του Γρηγόρη Λιονή: 
Η πολιτική συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με μουσικό αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι.
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα