12/07/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσληψη δύο ατόμων από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Δεκεμβρίου 07, 2019 0
Πρόσληψη δύο ατόμων από το Δήμο Ηγουμενίτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ανακοινώνεται ότι:
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του νόμου για τις εξής ειδικότητες:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Πράξης “ΚΔΑΠ-ΜΕΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Δήμου Ηγουμενίτσας”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014–2020», στο Δήμο Ηγουμενίτσας που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
201
Δήμος Ηγουμενίτσας

Για τη στελέχωση
της Δομής «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Δήμου Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως 31-8-2020 σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
1
202
Δήμος Ηγουμενίτσας

Για τη στελέχωση
της Δομής «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Δήμου Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως 31-8-2020 σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
1
 *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος  2019-2020).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και ΄Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών/εφήβων/ατόμων με ειδικές ανάγκες
202
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τη θέση με κωδικό 201 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.
Για τη θέση με κωδικό 202 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας..

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 με σήμανση έκδοσης 12-02-2019 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Σουλίου 3, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Στολάκη Αναστασίας και κ. Παππά Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 26653-61160-61162-61156).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης Λώλος
Συνέχεια...

Καστρί: Ενημέρωση σχετικά με τις επικείμενες εκταφές

Δεκεμβρίου 07, 2019 0
Καστρί: Ενημέρωση σχετικά με τις επικείμενες εκταφές
Ενημέρωση από το Δήμο Ηγουμενίτσας
Παρακαλούνται οι συγγενείς των νεκρών του Κοιμητηρίου Καστρίου, για τους οποίους η επταετής ταφή ή και η τυχόν νόμιμη επιπλέον παραμονή τους σε αυτό έληξε, όπως προβούν στην εκταφή των οστών (άρθρα 9, 10 και 11 του ισχύοντα κανονισμού), το συντομότερο δυνατό.
Σε αντίθετη περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι και θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση, σε εφαρμογή του άρθρου 12 να προβούμε στην αναγκαστική εκταφή των νεκρών των οποίων τα οστά θα τοποθετηθούν σε χωνευτήριο.
Πληροφορίες: Γραφείο Κοιμητηρίων τηλ. 2665021150
Από το γραφείο Τύπου
Συνέχεια...

Παραμυθιά: Σήμερα η τελευταία παράσταση των εκδηλώσεων "Θεατρικός Νοέμβρης"

Δεκεμβρίου 07, 2019 0
Παραμυθιά: Σήμερα η τελευταία παράσταση των εκδηλώσεων "Θεατρικός Νοέμβρης"

Τελευταία παράσταση των εκδηλώσεων "Θεατρικός μήνας δημιουργίας, θεατρικός Νοέμβρης στην Παραμυθιά....παιδική παράσταση! Και του χρόνου! Μην τη χάσετε γιατί είναι μοναδική!
Συνέχεια...

Ομιλία Κάτση στη Βουλή: «Άνθρακες ο θησαυρός για τις δήθεν ελαφρύνσεις της μεσαίας τάξης» (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεκεμβρίου 07, 2019 0
Ομιλία Κάτση στη Βουλή: «Άνθρακες ο θησαυρός για τις δήθεν ελαφρύνσεις της μεσαίας τάξης» (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Θεσπρωτίας και Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης, κατά συζήτηση του Φορολογικού Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών. 
Στα κυριότερα σημεία της ομιλίας του, ο Μάριος Κάτσης ανέφερε τα εξής: 
Το φορολογικό νομοσχέδιο είναι η τελευταία αλλά όχι έσχατη κωλοτούμπα της Νέας Δημοκρατίας που αποδεικνύει ότι στις 7 Ιουλίου ο λαϊκισμός στην Ελλάδα δεν έχασε, αλλά κέρδισε. Γκρεμίζεται άλλο ένα κορυφαίο αφήγημα με το οποίο κέρδισε τις εκλογές, αυτό της ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης. 
Αυτοί που ωφελούνται σημαντικά από το 1 δις ευρώ των φοροελαφρύνσεων είναι το άνω 15% της κοινωνίας, οι ελίτ, οι λίγοι και πλούσιοι. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 50% του ποσού αυτού κατευθύνεται στις επιχειρήσεις και, μάλιστα, κατά 80% ωφελείται των 2,5% αυτών. 
Η μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα βλέπουν ισχνές ή καθόλου φοροελαφρύνσεις, ενώ αυξάνεται η υποχρέωση για ηλεκτρονικές συναλλαγές. Επιπλέον, με το νέο ασφαλιστικό που έρχεται, ο κάθε αυτοαπασχολούμενος θα κάνει ταμείο και θα διαπιστώσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα τον επιβαρύνει στο σύνολο των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του. Σύντομα θα κληθούν οι μικρομεσαίοι να πληρώσουν το λογαριασμό για τα δώρα στα μεγάλα εισοδήματα και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Τι έχει να πει τώρα η Νέα Δημοκρατία σε όλους αυτούς που την πίστεψαν; Άνθρακες ο θησαυρός. 
Ταυτόχρονα, για 7 στους 8 ανέργους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, κόβεται το κοινωνικό μέρισμα που επί 3 συναπτά έτη έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ και αποτελούσε γι’ αυτούς ανάσα και ενίσχυση για την πραγματική οικονομία. Τότε, η Νέα Δημοκρατία έλεγε «είναι ψίχουλα» και «τα παίρνουν οι λαθρομετανάστες». 
Στο σχέδιο νόμου αποκαλύπτεται και η προκλητική, σκανδαλώδης εύνοια σκοτεινών συμφερόντων στον ευαίσθητο τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Σε συνέχεια του «αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου που απάλλαξε από υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών σε Οργανισμούς Συλλογικών και Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) στα ΜΜΕ, καθώς και υποβολής πόθεν έσχες των μετόχων τους σε τηλεοπτικά κανάλια, έρχεται τώρα να τους εξαιρέσει και από Ειδικό Φόρο Ακινήτων, που είναι εργαλείο αποκάλυψης offshore, μειώνοντας ταυτόχρονα σκανδαλωδώς τη φορολογία τους. 
Επιπλέον, κι ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Πέτσας έλεγε ότι, δήθεν για να ελαφρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους από υπέρογκα συμβόλαια, η ΕΡΤ «έδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 2 πιο εμπορικών ΠΑΕ δώρο στη NOVA-Forthnet που εξαγόρασε σκανδαλωδώς ιδιοκτήτης ΠΑΕ, έρχεται τροπολογία για μεγάλη μείωση της φορολογίας των συμβολαίων των αθλητών στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ από το 45% στο 22%. 
Αντί, όπως σχεδίαζε ο ΣΥΡΙΖΑ, να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ και την προκαταβολή φόρου, να καταργήσουν την εισφορά αλληλεγγύης, δίνουν συνεχώς δωράκια στους εγχώριους Μπερλουσκόνι, καναλάρχες και ιδιοκτήτες ΠΑΕ, οι οποίοι δεν πρόκειται καν να επενδύσουν σε μεταγραφές μεγάλων αθλητών. 
Τέλος, με άλλη τροπολογία, επιχειρούν να σβήσουν ίχνη σκανδάλων και λαθροχειρισμών του παρελθόντος, καταργώντας την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου που είχε συγκροτήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία της Ειδικής Διαχείρισης της ΕΡΤ μετά το «μαύρο» του 2013 και τις επιπτώσεις του σε βάρος του Δημοσίου. 
Η καλή, αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, οι φοροελαφρύνσεις και η ενεργοποίηση μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, για τα οποία πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία, είναι το έτοιμο έργο που βρήκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχει, όμως, τεχνογνωσία στο να τα διαλύσει όλα και να χρεωκοπήσει ξανά τη χώρα και τους πολίτες. Είναι ευθύνη των πολιτών, αλλά και των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων να μη τους το επιτρέψουμε. Γιατί η μνήμες είναι νωπές και η χώρα δε μπορεί να γυρίσει πίσω.
(ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ)

Συνέχεια...

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα Σάββατο 7/12