06/06/20 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

ΕΚΤΑΚΤΟ: Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ζητάει κτηνίατρο μέχρι την Τετάρτη...!

Ιουνίου 06, 2020 0
ΕΚΤΑΚΤΟ: Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ζητάει κτηνίατρο μέχρι την Τετάρτη...!

Εντελώς τυχαία ανακαλύψαμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Ηγουμενίτσας την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κτηνιατρικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων για το έτος 2020, εκτιμώμενου ποσού 18.600 ευρώ.
Μπορεί να είναι θετική η ενέργεια του Δήμου να προβεί στην πρόσκληση, αλλά θα ήταν καλύτερα να το δημοσίευε κιόλας στα τοπικά ΜΜΕ ή στο facebook (πληρώνει και υπάλληλο κιόλας για αυτή τη δουλειά) ώστε να το μάθουν οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι της περιοχής για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους! Όταν υπογράφεις μια προκήρυξη την 1η του μήνα με διορία τη 10η, ενώ μεσολαβεί τριήμερο και δεν τη δημοσιεύεις κιόλας, κάτι δεν πάει καλά!
Ελπίζουμε πάντως ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα συνεχίσει τις ενέργειές του για την προστασία των αδέσποτων. Για το καλό των ζώων πάντα!

Διαβάστε την προκήρυξη: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 
Ηγουμενίτσα, 01.06.2020
Ταχ. Κώδικας: 46100 
Αριθ. Πρωτ.: 6300
Πληροφορίες: Σοφία Τζέκα 
Τηλ.: 2665 361 210 
Fax: 26650 29119 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του ν.4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)».
Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Την αριθ. 2202/75660/06-07-2016(Β΄2082) Κ.Υ.Α. κατ’ εφαρμογή του ν.4039/2014(Α15).
Την αριθ.4/2020 μελέτη του Γραφείου Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Το αριθ.πρωτ.6129/28.05.2020 Πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑΜ:20REQ006781575).
Την αριθ.294/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρωτογενές αίτημα και διατέθηκε σχετική πίστωση στον ΚΑ: 70.6117.04 του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Το γεγονός ότι στο Δήμο Ηγουμενίτσας δεν υπηρετεί κτηνίατρος ενώ υπάρχει αναγκαιότητα κτηνιατρικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για κτηνιατρικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων που υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το έτος 2020.
Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ: 70.6117.04 «Κτηνιατρικές υπηρεσίες για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων», οικονομικού έτους 2020.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της και όχι ανά κατηγορία εργασίας.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος).
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος θα πρέπει:
Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
(Να προσκομιστεί αντίγραφο (χωρίς θεώρηση) στο φάκελο της Προσφοράς).
Ο ανάδοχος οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
(Να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση (χωρίς θεώρηση) στο φάκελο της Προσφοράς)
Να προσκομίσει συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με
το υπόδειγμα που παρατίθεται στη συνέχεια της παρούσας, στο φάκελο της Προσφοράς.
Να προσκομίσει Ποινικό Μητρώο (ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι“δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 του ν.4412/2016”), Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα στο φάκελο της Προσφοράς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» ο οποίος θα πρέπει να διατηρεί κτηνιατρείο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας και θα αναλάβει τόσο τις τακτικές εργασίες που ακολουθούνται μετά την περισυλλογή ενός αδέσποτου ζώου από το συνεργείο του δήμου ή από το φιλοζωικό σωματείο που συνδράμει το έργο του δήμου, όσο και τις έκτακτες - απρόβλεπτες εργασίες που απαιτούνται μετά την περισυλλογή κάποιου τραυματισμένου ή άλλου επείγοντος περιστατικού και σύμφωνα πάντα με την αριθ.4/2020 μελέτη του Γραφείου Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ηγουμενίτσας.Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων έχει αποδειχθεί ότι ο Δήμος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη προβλέψιμος. Ως εκ τούτου, οι ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες εφαρμόζονται από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβεί τον προϋπολογισμό της μελέτης.
Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (κα Σοφία Τζέκα τηλ. 26653 61 210).

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Λώλος
Συνέχεια...

Η Σαγιάδα από ψηλά (ΒΙΝΤΕΟ)

Ιουνίου 06, 2020 0
Η Σαγιάδα από ψηλά (ΒΙΝΤΕΟ)

Δείτε ένα όμορφο βίντεο με drone από την όμορφη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από το Sky zone

Συνέχεια...

Παραμυθιά: Γκρίνια για τη «βλάστηση» στο κέντρο της πόλης

Ιουνίου 06, 2020 0
Παραμυθιά: Γκρίνια για τη «βλάστηση» στο κέντρο της πόλης

Σημεία εντός της Παραμυθιάς με οργιώδη βλάστηση που απαιτείται άμεση παρέμβαση αποψίλωσης, καταγγέλλουν στην paramythia-online.gr, κάτοικοι του περιφερειακού Γεννηματά.
Όπως αναφέρουν, έκταση περίπου 5 στρεμμάτων παραμένει επί σειρά ετών χωρίς καμιά παρέμβαση καθαρισμού, με αποτέλεσμα όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, τη δημιουργία ενός άλσους απέναντι από το κοιμητήριο της πόλης.
Τόσο στην έκταση που ανήκει σε ιδιώτες, όσο και τα όρια αυτής που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του δήμου, απαιτούνται δραστικές παρεμβάσεις καθαρισμού, καθώς ο κίνδυνος είναι μεγάλος τόσο για πυρκαγιά, όσο και για την εμφάνιση ερπετών.
Η αναφορά όπως τονίζουν, γίνεται με αφορμή την πυροσβεστική διάταξη για τον καθαρισμό οικοπέδων.

Συνέχεια...

Β. Γιόγιακας: Ευχαριστίες προς Διοικητή 6ης ΥΠΕ για τις νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στις δομές Υγείας της Θεσπρωτίας

Ιουνίου 06, 2020 0
Β. Γιόγιακας: Ευχαριστίες προς Διοικητή 6ης ΥΠΕ για τις νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στις δομές Υγείας της Θεσπρωτίας

Την κάλυψη περίπου 30 θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού ανακοίνωσε ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ιωάννης Καρβέλης κατά την επίσκεψή του στις δομές υγείας της Θεσπρωτίας, συνοδεία του βουλευτή Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Γιόγιακα. 
Ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ επισκέφθηκε κατά σειρά τα Κέντρα Υγείας Παραμυθιάς και Μαργαριτίου, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας όπου συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θωμά Πιτούλη, το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας. 
Μεταξύ των θέσεων που θα καλυφθούν περιλαμβάνονται οι προσλήψεις 1 Ιατρού - Γυναικολόγου στο Κ.Υ. Ηγουμενίτσας, 2 Γενικών Ιατρών στο Κ.Υ. Παραμυθιάς και 1 Γενικού Ιατρού στο Κ.Υ. Μαργαριτίου. 
«Εκ μέρους όλων των Θεσπρωτών αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Καρβέλη ο οποίος για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε άμεσα στην ανάγκη να καλυφθούν σημαντικά κενά στις δομές υγείας της περιοχής μας» δήλωσε ο Βασίλης Γιόγιακας.
Συνέχεια...

Χαμένοι στη μοιρασιά: Στα τρία μοιράζεται το κτίριο του πρώην Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας

Ιουνίου 06, 2020 0
Χαμένοι στη μοιρασιά: Στα ...τρία μοιράζεται το κτίριο του πρώην Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας

Χαμένοι στη μοιρασιά: Στο Δήμο Ηγουμενίτσας, τον ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείο Πολιτισμού μοιράζεται το κτίριο του πρώην Κέντρου Υγείας

Το κτίριο του πρώην Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας αναμένεται να παραχωρηθεί σε τρεις διαφοετικούς φορείς: στο Δήμο Ηγουμενίτσας, τον ΕΟΠΥΥ, όσο και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Όπως ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή 5/6, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλης ο οποίος επισκέφθηκε τις υγειονομικές μονάδες της Θεσπρωτίας, το κτίριο που στεγαζόταν επί χρόνια το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας, το οποίο πλέον είναι ανενεργό, θα παραχωρηθεί από κοινού, τόσο στο Δήμο Ηγουμενίτσας για τη στέγαση δομών του, όσο και στο Υπουργείο Πολιτισμού, για τη στέγαση γραφείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων (σύμφωνα με πληροφορίες), όσο και στον ΕΟΠΥΥ για τη στέγαση γραφείων των ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας), θεσμό που καθιέρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως ανέφερε τόσο ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ, όσο και ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Γιόγιακας, θα συνεχίσουν να λειτουργούν, δεδομένου ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα και δε μπορούν -ακόμη- να το αναστείλουν.

Το αίτημα του Δήμου Ηγουμενίτσας
Στη σύσκεψη παρευρέθησαν τόσο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας κ. Δονάτος Μαρτίνης, όσο και ο αντιδήμαρχος (αντικαταστάτης του Δημάρχου λόγω κωλύματος) κ. Μιχάλης Γκίκας.
Αμφότεροι του επισήμαναν την ανάγκη να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου το κτίριο στο Δήμο (ή τουλάχιστον το μισό), λόγω των μεγάλων αναγκών του Δήμου για τη στέγαση των υπηρεσιών αυτού, κυρίως παιδικών σταθμών, ωστόσο, ο κ. Καρβέλης επέμεινε ότι έχει δώσει το λόγο του στην κα. Μενδώνη και δεν μπορεί να τον αναιρέσει...

Χαμένοι στη μοιρασιά
Παρόλο που οι εκπρόσωποι του Δήμου Ηγουμενίτσας επέμειναν για την εξολοκλήρου παραχώρηση του κτιρίου στο Δήμο, ο κ. Καρβέλης επέμεινε ότι έχει δώσει το λόγο του στην κα. Μενδώνη, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κας. Μενδώνη για τον εν λόγω χώρο.
Επεσήμανε πάντως ότι το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου θα παραχωρηθεί στο Δήμο, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να γίνει σαφέστερος, όσον αφορά τη μοιρασιά... 
Βέβαια, η κα. Μενδώνη δεν το ζήτησε από μόνη της, προφανώς κάποιοι τοπικοί παράγοντες της μετέφεραν το αίτημα. Τη μοναδική φορά πάντως που επισκέφθηκε τη Θεσπρωτία, ήρθε incognito, συνοδεία του βουλευτή κ. Γιόγιακα.
Άλλη μια περίπτωση δημόσιου κτιρίου σε καίρια θέση εντός  της πόλης της Ηγουμενίτσας, για το οποίο δεν μπορούν να κάνουν μια καθαρή δουλειά.
Ίσως στη βιασύνη τους να καλύψουν ανάγκες διάφορων και διαφορετικών μεταξύ τους δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και τακτοποιήσεων, να δημιουργήσουν για ακόμη μια φορά μια δημόσια υποδομή για την οποία δεν θα είναι σαφές το ποιος είναι αρμόδιος φορέας και θα δημιουργούνται τα ανάλογα προβλήματα, όσον αφορά τη διαχείρισή της.
Αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση των αρμόδιων φορέων, αλλά το γεγονός ότι η δημοτική αρχή  του Δήμου Ηγουμενίτσας (προσκείμενη στην κυβέρνηση) εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της, έχει τη σημασία της...!
Συνέχεια...

Προήχθησαν τέσσερις γιατροί του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας

Ιουνίου 06, 2020 0
Προήχθησαν τέσσερις γιατροί του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας 

Παρουσία του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη, έγινε σύσκεψη στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, την Παρασκευή 6 Ιουνίου, όπου κρίθηκαν και προήχθησαν τέσσερις ιατροί, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες. 
Ο Κων/νος Κοτζαπαναγιώτου προήχθη στο βαθμό του διευθυντή, όπως και η Παναγιώτα Βασιλικού και η Λουΐζα Τσιρώνη σε διευθύντριες, ενώ η Μαγδαληνή Τάτση σε επιμελήτρια Α΄. 
Είναι ευχάριστο να προάγονται γιατροί, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο, κάτι, που αποτελεί και ηθική ικανοποίηση γι' αυτούς και τους ενδυναμώνει στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Συνέχεια...

Δηλώσεις Περιφερειάρχη για τρέχοντα ζητήματα (Π.Ο.Π, ΤΟΕΒ, λειψυδρία)

Ιουνίου 06, 2020 0
Δηλώσεις Περιφερειάρχη για τρέχοντα ζητήματα (Π.Ο.Π, ΤΟΕΒ, λειψυδρία)

Σε διάφορα τρέχοντα θέματα αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης σε δηλώσεις του σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Συγκεκριμένα: 
Για το νόμο προστασίας των Π.Ο.Π. προϊόντων 
Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένος για τις προσπάθειες που κατέβαλλε το προηγούμενο διάστημα για την ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον οποίο αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τις «ελληνοποιήσεις» και για τα Π.Ο.Π. προϊόντα. «Είναι μεγάλη υπόθεση για την Ελλάδα, για την Ήπειρο. Eπιτέλους τόλμησε το Υπουργείο να φέρει τη νομιμότητα για αυτά τα προϊόντα», τόνισε συμπληρώνοντας πώς προστατεύεται η φέτα, το ελαιόλαδο, το κρασί, το μέλι κ.α. 
Έκανε γνωστό πως επικοινώνησε και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό που υλοποίησε τη δέσμευση που είχε δώσει πριν ένα περίπου χρόνο στη Σαμαρίνα Γρεβενών για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, μέσω και της προστασίας των προϊόντων Π.Ο.Π. Αξίζουν – πρόσθεσε- συγχαρητήρια – και στον Υπουργό και σε όσους ασχολήθηκαν με το θέμα, γιατί πλέον «αλλάζουμε σελίδα». 
Η πρώτη θετική ένδειξη από το νέο νόμο, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, είναι το γεγονός πως έκαναν εμφάνισή τους στην Ήπειρο για αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος γαλακτοβιομηχανίες που έχουν σε άλλες περιφέρειες τις έδρες τους. 
Παράλληλα τόνισε ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, μεταξύ των οποίων είναι και η διασύνδεση των συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και «ΑΡΤΕΜΙΣ», στη βάση της πρότασης που έχει υποβάλλει, ώστε να ελέγχεται ο ακριβής αριθμός των ζώων που ενισχύονται. 

Προς επίλυση το πρόβλημα των ΤΟΕΒ 
Προς επίλυση οδεύει και το ακανθώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι ΤΟΕΒ- ΓΟΕΒ της Ηπείρου με τις συσσωρευμένες οφειλές προς τη ΔΕΗ. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η πρόταση που είχε καταθέσει πέρυσι στον τότε Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, φαίνεται ότι σύντομα θα υλοποιηθεί από τη σημερινή Κυβέρνηση. Μετά από ένα κύκλο επικοινωνιών, αλληλογραφίας, συνομιλιών και συσκέψεων, την περασμένη εβδομάδα ο Περιφερειάρχης είχε την τελευταία επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, από το οποίο δρομολογήθηκε η τελική λύση, για δανειοδότηση των ΤΟΕΒ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με χαμηλότοκο δάνειο, ώστε να αποπληρώσουν τις οφειλές προς τη ΔΕΗ. «Έχει υπάρξει συμφωνία των αρμόδιων Υφυπουργών Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου και Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη και η τροπολογία ήταν έτοιμη να κατατεθεί την περασμένη Τρίτη στη Βουλή. Ωστόσο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των θεσμών γιατί οι οφειλές εντάσσονται στο χρέος του κεντρικού κράτους», ανέφερε ο Περιφερειάρχης, εκτιμώντας ότι το αργότερο σε 15 ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. «Είναι μεγάλο πράγμα καθώς θα σταματήσει να διαιωνίζεται η κατάσταση με τις διακοπές του ρεύματος», πρόσθεσε για να αναφερθεί και στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας να εκπονήσει μελέτες για την ενεργειακή αυτάρκεια των αντλιοστασίων- τις οποίες στη συνέχεια θα υποβάλλει στο Π.Α.Α. για χρηματοδότηση- αλλά και για τη συντήρησή τους. 

Προβλήματα λειψυδρίας 
Ο Περιφερειάρχης προειδοποίησε επίσης ότι φέτος μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο υδρολογικό καλοκαίρι, καθώς ήδη υποβάλλονται αιτήματα για ύδρευση οικισμών και κτηνοτροφικών μονάδων. «Η κατάσταση είναι δύσκολη και σε συνεργασία με τους Δήμους θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις», υπογράμμισε συστήνοντας καλή χρήση των υδάτινων αποθεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, συμπλήρωσε, η Περιφέρεια ανέλαβε να βελτιώσει και υπάρχουσες ομβροδεξαμενές.
Συνέχεια...

Καταπολέμηση δάκου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Ιουνίου 06, 2020 0
Καταπολέμηση δάκου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49. 
Προσωρινή ανάδοχος αναδείχτηκε η Μαρία Πατσιούρα.
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Graffiti διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την ΚΝΕ

Ιουνίου 06, 2020 0
Ηγουμενίτσα: Graffiti διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την ΚΝΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Εκδήλωση διαμαρτυρίας, στην αρχή του ποδηλατοδρόμου δίπλα στην είσοδο του ΤΕΙ για τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολις των ΗΠΑ, πραγματοποίησαν την Τρίτη 2 Ιούνη οι Οργανώσεις της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, με σύνθημα «καπιταλισμός σημαίνει δεν μπορώ να ανασάνω». Σύνθημα που τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ έκαναν graffiti πάνω στον ποδηλατόδρομο. 
Δεκάδες νέοι και νέες επικρότησαν την πρωτοβουλία της ΚΝΕ και ένωσαν τη φωνή τους από την Ηγουμενίτσα με τις χιλιάδες λαού και νεολαίας στις ΗΠΑ που διαδηλώνουν ενάντια στη βαρβαρότητα και την καταστολή της αμερικανικής κυβέρνησης και του κράτους των ΗΠΑ. 
Καταδίκασαν το ίδιο το σύστημα που μας κάνει «να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε», δείχνοντας τον καπιταλισμό σαν τον χειρότερο ιό όπως εύστοχα γράφει το πανό της ΚΝΕ στον ίδιο χώρο. 
Φαίνεται όμως ότι κάποιους τους ενόχλησε αυτή η πρωτοβουλία των νέων κομμουνιστών. Έτσι, πριν τελειώσει το graffiti και μετά από καταγγελία, εμφανίστηκε η αστυνομία και δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του. 
Ο συγκεκριμένος χώρος που χρησιμοποιείται από το λαό και τη νεολαία της πόλης μαζικά σαν χώρος άθλησης και αναψυχής είναι μέρος της «χερσαίας ζώνης» της Ηγουμενίτσας που ανήκει στην ΟΛΗΓ Α.Ε., η οποία έχει πάρει τον δρόμο προς την ιδιωτικοποίηση. Το δε συγκεκριμένο κομμάτι με βάση τα σχέδια της ΟΛΗΓ Α.Ε. προορίζεται για την κατασκευή μαρίνας. Φαίνεται, το γεγονός ότι θα στερηθούμε αυτό το ζωντανό κομμάτι του παραλιακού μετώπου ελάχιστα ενοχλεί. Τους ενόχλησε η πρωτοβουλία της ΚΝΕ ενάντια στο ρατσισμό και τον καπιταλισμό που τον γεννάει. 
Η αλήθεια όμως είναι ότι ο ίδιος καπιταλισμός απειλεί να αφαιρέσει και το τόσο αναγκαίο για το λαό της πόλης παραλιακό μέτωπο για να αυξήσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Το ίδιο σύστημα οδηγεί στο κλείσιμο το παρακείμενο ΤΕΙ. Αυτό το βάρβαρο σύστημα καθημερινά δείχνει το αντιλαϊκό πρόσωπο. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ανατροπή του, για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, για τη ζωή που μας αξίζει, για το σοσιαλισμό. 

Ηγουμενίτσα 5/6/2020 
Κ.Ο. Ηγουμενίτσας του ΚΚΕ 
Ο.Β. Ηγουμενίτσας της ΚΝΕ
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Η Αστυνομία σταμάτησε τη δημιουργία graffiti της ΚΝΕ για τη δολοφονία του Τζ. Φλόιντ

Ιουνίου 06, 2020 0
Ηγουμενίτσα: Η Αστυνομία σταμάτησε τη δημιουργία graffiti της ΚΝΕ για τη δολοφονία του Τζ. Φλόιντ

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν οι Οργανώσεις Ηγουμενίτσας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην αρχή του ποδηλατοδρόμου δίπλα στην είσοδο του ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα με σύνθημα «Καπιταλισμός σημαίνει δεν μπορώ να ανασάνω». 
Σύνθημα που τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ έκαναν graffiti πάνω στον ποδηλατόδρομο.
Όπως καταγγέλλουν, κάποιοι ενοχλήθηκαν από αυτή την πρωτοβουλία των νέων κομμουνιστών και πριν τελειώσει το graffiti, μετά από καταγγελία, εμφανίστηκε η Αστυνομία και δεν επέτρεψε την ολοκλήρωσή του.
Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους «δεκάδες νέοι και νέες επικρότησαν την πρωτοβουλία της ΚΝΕ και ένωσαν τη φωνή τους από την Ηγουμενίτσα με τις χιλιάδες λαού και νεολαίας στις ΗΠΑ που διαδηλώνουν ενάντια στη βαρβαρότητα και την καταστολή της αμερικανικής κυβέρνησης και του κράτους των ΗΠΑ.
Καταδίκασαν το ίδιο το σύστημα που μας κάνει "να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε", δείχνοντας τον καπιταλισμό σαν τον χειρότερο ιό όπως εύστοχα γράφει το πανό της ΚΝΕ στον ίδιο χώρο».

Προσθέτουν επίσης:
«Ο συγκεκριμένος χώρος που χρησιμοποιείται από το λαό και τη νεολαία της πόλης μαζικά σαν χώρος άθλησης και αναψυχής είναι μέρος της “χερσαίας ζώνης” της Ηγουμενίτσας που ανήκει στην ΟΛΗΓ ΑΕ, η οποία έχει πάρει το δρόμο προς την ιδιωτικοποίηση. Το δε συγκεκριμένο κομμάτι με βάση τα σχέδια της ΟΛΗΓ ΑΕ προορίζεται για την κατασκευή μαρίνας. Φαίνεται πως το γεγονός ότι θα στερηθούμε αυτό το ζωντανό κομμάτι του παραλιακού μετώπου ελάχιστα ενοχλεί.
Τους ενόχλησε η πρωτοβουλία της ΚΝΕ ενάντια στο ρατσισμό και τον καπιταλισμό που τον γεννάει.
Η αλήθεια όμως είναι ότι ο ίδιος καπιταλισμός απειλεί να αφαιρέσει και το τόσο αναγκαίο για το λαό της πόλης παραλιακό μέτωπο για να αυξήσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.
Το ίδιο σύστημα οδηγεί στο κλείσιμο το παρακείμενο ΤΕΙ. Αυτό το βάρβαρο σύστημα καθημερινά δείχνει το αντιλαϊκό πρόσωπο. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ανατροπή του, για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, για τη ζωή που μας αξίζει, για το σοσιαλισμό».

ΠΗΓΗ: www.902.gr
Συνέχεια...

Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων από την Περιφέρεια Ηπείρου

Ιουνίου 06, 2020 0
Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων από την Περιφέρεια Ηπείρου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε το αποτέλεσμα του δημόσιου διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000 €. Ανάδοχος, αναδείχτηκε η εταιρεία KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία

Ιουνίου 06, 2020 0
Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία

Συνελήφθη στις 5/6/2020, μετά τα μεσάνυχτα στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. 
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από τον αστυνομικό έλεγχο, ο συλληφθείς είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας για ληστεία. 
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα