01/06/24 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

Ηγουμενίτσα: Με 9 αντιδημάρχους και 3 εντεταλμένους συμβούλους o Π. Νταής

Ιανουαρίου 06, 2024 0
Ηγουμενίτσα: Με 9 αντιδημάρχους και 3 εντεταλμένους συμβούλους o Π. Νταής

Στον ορισμό των αντιδημάρχων προχώρησε ο νέος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Παναγιώτης Νταής.
Η θητεία τους όπως προβλέπεται στην απόφαση είναι για ένα χρόνο.

Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι:

- Δημήτρης Δημάκος με αρμοδιότητες την Παιδεία, τη Δια Βίου Μάθηση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

- Αναστάσιος Ζαφείρης, με αρμοδιότητες το Περιβάλλον, το Πράσινο και την Κυκλική Οικονομία.

- Σοφία Κατσάρη, (άμισθη) με αρμοδιότητες την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, την υποστήριξη της οικογένειας, της γυναίκας και του παιδιού.

- Χρήστος Κάτσιος, με αρμοδιότητες τα τεχνικά έργα, την πολεοδομία, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την κινητικότητα.

- Αλέξανδρος Μητσέλος, με αρμοδιότητες την Κοινωνική Πολιτική, την αλληλεγγύη και την πρόνοια.

- Βασίλης Ντάσιος, με αρμοδιότητες την Πολιτική Προστασία και τα έργα αυτεπιστασίας.

- Ηλίας Παππάς με αρμοδιότητες την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

- Αλέξανδρος Πάσχος, με αρμοδιότητες τον οικονομικό προγραμματισμό, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την δημοτική περιουσία και την διοικητική οργάνωση.

- Βασιλική Τσώτου, (άμισθη) με αρμοδιότητα την εποπτεία των νομικών προσώπων που καταργήθηκαν και την αναδιοργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν εντεταλμένοι σύμβουλοι.

Η Μαρίνα Κοσιώρη για την πολιτιστική κληρονομιά, ο Κωνσταντίνος Μπολώσης και ο Παναγιώτης Τακλάκογλου για την επαφή με τους προέδρους και τα συμβούλια Κοινοτήτων.

Είχε προηγηθεί η εκλογή της κας. Μαρίας Σαμίου στη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ αναμένεται ο ορισμός Γενικού Γραμματέα και Ειδικών και Επιστημονικών Συνεργατών, για να ολοκληρωθεί η ομάδα του νέου δημάρχου Ηγουμενίτσας.

Δείτε την απόφαση του Π. Νταή στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θητεία από 05-01-2024 μέχρι και 04-01-2025, διατηρώντας ο Δήμαρχος το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασής του με αιτιολογημένη νέα απόφασή του.

Τον κ. Δημάκο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:Την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.

Την εποπτεία της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.Την υποστήριξη για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων.
Την ανάληψη πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Την εποπτεία της καλής λειτουργίας των υποδομών και εγκαταστάσεων των σχολικών κτηρίων, σε συνεργασία με τα αρμόδια συλλογικά όργανα και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τον κ. Ζαφείρη Αναστάσιο, Αντιδήμαρχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και των χώρων πρασίνου.
Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.Την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης.
Την καθαριότητα σχολικών κτηρίων.Την παρακολούθηση των διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων.
Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας.

Την κ. Κατσάρη Σοφία, Αντιδήμαρχο (άμισθη) για ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ και της μεταφέρουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την ευθύνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.
Την εποπτεία της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας.
Την διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής του Δήμου στο «Δίκτυο Υγιών Πόλεων» και σε ανάλογες διαδημοτικές πρωτοβουλίες.

Τον κ. Κάτσιο Χρήστο, Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και την ευθύνη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Σχεδίου Πόλης.
Την ευθύνη για την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου για το σχεδιασμό, εφαρμογή και παρακολούθηση έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και κινητικότητας.

Τον κ. Μητσέλο Αλέξανδρο, Αντιδήμαρχο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας.
Την ευθύνη των δομών Κοινωνικής Φροντίδας και την ανάπτυξη νέων.
Την ευθύνη των θεμάτων εθελοντισμού.
Την ευθύνη των θεμάτων Προστασίας Τρίτης Ηλικίας.
Την ευθύνη και την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Προαγωγής Υγείας, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ (εκτός του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς).

Τον κ. Ντάσιο Βασίλειο, Αντιδήμαρχο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την ευθύνη, το συντονισμό και την επίβλεψη των σχεδίων και δράσεων της πολιτικής προστασίας.
Το σχεδιασμό και την εποπτεία της εκτέλεσης έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.Την ευθύνη και την εποπτεία της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού.Τον συντονισμό και την επίβλεψη των θεμάτων Κίνησης και Οχημάτων.
Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Τον κ. Παππά Ηλία, Αντιδήμαρχο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την ευθύνη της εποπτείας των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και την υπογραφή των αποφάσεων:
Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
Αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ακύρωσης αποφάσεων προσωρινήςαφαίρεσηςαδειών καταστημάτων
Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (του οποίου έχει την εποπτεία), σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Την ευθύνη θεμάτων Προώθησης Απασχόλησης και Προσέλκυσης Επενδύσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
Τη Διαφήμιση, και τους χώρους τοποθέτησης πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
Την ευθύνη και την εποπτεία του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
Την ευθύνη των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης και την εποπτεία των αντίστοιχων δράσεων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ψηφιακών πολιτικών μέσω της εποπτείας της αποτελεσματικής λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Πολιτικής.

Τον κ. Πάσχο Αλέξανδρο (Αλέκο), Αντιδήμαρχο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένου του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 
Ειδικότερα την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
Την καταγραφή, διασφάλιση και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας
Την ευθύνη των θεμάτων προγραμματισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου και ειδικότερα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., καθώς και την υπογραφή κάθε είδους βεβαιώσεων προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησης του στον Δήμο, τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού και τις παραπομπές υπαλλήλων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
Την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και εμπρόθεσμης υλοποίησης των κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω της εποπτείας της λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Εφαρμογής Κανονιστικών Αποφάσεων Δ.Σ.
Την υποβοήθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων, μέσω της εποπτείας της αποτελεσματικής λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Τοπικών Πολιτικών Οργάνων (Προέδρων και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων).

Την κα. Τσώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχο (άμισθη) για την ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ τ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία της αποτελεσματικής λειτουργίας του τ. Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός» έως την ενσωμάτωση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του στον Δήμο.
Τη διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.Την ευθύνη συντονισμού των ενεργειών τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου για την αποτελεσματική μεταφορά των μονάδων, δομών και δράσεων του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. σε υπηρεσίες του Δήμου.

Β. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θητεία από 05-01-2024 μέχρι και 04-01-2025, διατηρώντας ο Δήμαρχος το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασής του με αιτιολογημένη νέα απόφαση:

Την κα. Κοσιώρη Μαρίνα, Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο για την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Ιστορία της περιοχής και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων για την προστασία, ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της περιοχής.
Τη συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς για τη λειτουργία λαογραφικών μουσείων.Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καταγραφή και ανάδειξη στοιχείων της τοπικής ιστορίας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.Τη συνεργασία με όμορους Ο.Τ.Α. για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής.

Τον κ. Μπόλωση Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο αρμόδιο για την επαφή με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Μαργαριτίου και Πέρδικας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την επικοινωνία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τη συμμετοχή μαζί με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τη ΔΕΥΑΗ και τις Δημοτικές Κοινότητες, στη διαδικασία εκπόνησης του μακροπρόθεσμου πενταετούς και του μεσοπρόθεσμου ετήσιου τεχνικού προγράμματος έργων, δράσεων και παρεμβάσεων σε κάθε Κοινότητα.
Την υποδοχή αιτημάτων, προτάσεων και παρατηρήσεων Προέδρων και Συμβουλίων Κοινοτήτων, για θέματα καθημερινότητας πολιτών, προώθησή τους προς επίλυση, παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Την πραγματοποίηση επισκέψεων και αυτοψιών για τον έλεγχο εκτάκτων περιστατικών σε συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων.
Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης έργων, δράσεων και εργασιών στις Κοινότητες.
Τη μέριμνα για την διατήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού έργων που βρίσκεται στις κοινότητες σε κατάσταση ετοιμότητας και καλής λειτουργίας.
Την υποστήριξη των Προέδρων για την αποτελεσματική χρήση της πάγιας προκαταβολής.
Την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν στις Κοινότητες.

Τον κ. Τακλάκογλου Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο για την επαφή με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Ηγουμενίτσας (εκτός Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας) Συβότων και Παραποτάμου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την επικοινωνία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τη συμμετοχή μαζί με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τη ΔΕΥΑΗ και τις Δημοτικές Κοινότητες, στη διαδικασία εκπόνησης του μακροπρόθεσμου πενταετούς και του μεσοπρόθεσμου ετήσιου τεχνικού προγράμματος έργων, δράσεων και παρεμβάσεων σε κάθε Κοινότητα.
Την υποδοχή αιτημάτων, προτάσεων και παρατηρήσεων Προέδρων και Συμβουλίων Κοινοτήτων, για θέματα καθημερινότητας πολιτών, προώθησή τους προς επίλυση, παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Την πραγματοποίηση επισκέψεων και αυτοψιών για τον έλεγχο εκτάκτων περιστατικών σε συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων.
Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης έργων, δράσεων και εργασιών στις Κοινότητες.
Τη μέριμνα για την διατήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού έργων που βρίσκεται στις κοινότητες σε κατάσταση ετοιμότητας και καλής λειτουργίας.
Την υποστήριξη των Προέδρων για την αποτελεσματική χρήση της πάγιας προκαταβολής.
Την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν στις Κοινότητες.

Συνέχεια...

Το βιβλίο της "Ο Δίδυμος Καπιταλισμός" παρουσίασε στην Κέρκυρα η Άννα Στεργίου

Ιανουαρίου 06, 2024 0
Το βιβλίο της "Ο Δίδυμος Καπιταλισμός" παρουσίασε στην Κέρκυρα η Άννα Στεργίου

Η κλιματική κρίση, οι ανισότητες, η ψηφιοποίηση, η ιστορία και η σύγχρονη γεωπολιτική της ενέργειας αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου «Ο Δίδυμος Καπιταλισμός» στις 3/1/2023.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις εκδόσεις "Κομνηνός" και το βιβλιοπωλείο "Πλους" στη Νέα Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας ενώ ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.

Το βιβλίο παρουσίασαν ο Αλέκος Αυλωνίτης, κοινοβουλευτικός τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, η δημοσιογράφος, Βάσω Γκόρου και η συγγραφέας, Msc Κοινωνιολογίας, Άννα Στεργίου ενώ την εκδήλωση και τη συζήτηση συντόνισε η εκπαιδευτικός, Κέλλυ Στεργίου.


Ο Αλέκος Αυλωνίτης αναφέρθηκε διεξοδικά στο γεγονός ότι η Άννα Στεργίου φέρνει νέα εννοιολογικά εργαλεία στην αριστερά και δημιουργεί ερωτήματα για το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτή τη δίδυμη καπιταλιστική μετάβαση, ως προς την πράσινη ενέργεια και την ψηφιακή κοινωνιολογία, η οποία ανοίγει νέες προοπτικές αλλά δημιουργεί νέα ζητήματα και διευρύνει το πλέγμα των κοινωνικών ανισοτήτων, ιδίως για τους πιο αδύναμους και τις γυναίκες.


Εξήγησε πως οι υποδομές πρέπει ν΄αλλάξουν, καθώς επηρεάζονται από την κλιματική κρίση. Σημείωσε πως τα λιμάνια γίνονται «πράσινα» αλλά την ίδια στιγμή η ψηφιοποίηση επηρεάζει και το επάγγελμα του ναυτικού. Εξήγησε πως το βιβλίο προβληματίζει γιατί η ψηφιοποίηση φέρνει αλλαγές στο ναυτικό επάγγελμα και στον τουρισμό. Τόνισε πως ο νέος ναυτικός πρέπει και να μάθει τις νέες τεχνολογίες αλλά και οι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού να εξειδικευτούν σε νέα πεδία, αντί να υποβαθμιστούν, όπως επιχειρεί η κυβέρνηση, διότι τα επόμενα χρόνια τα υπολογιστικά συστήματα θα μειώσουν τις θέσεις εργασίας και στο ναυτικό επάγγελμα.

Ο κ. Αυλωνίτης τόνισε πως η ψηφιοποίηση δημιουργεί νέα ζητήματα πάνω στην ελευθερία των ανθρώπων, μέσα από τις παρακολουθήσεις και σημείωσε το ζήτημα της ισότητας των πολιτών, που είναι ζήτημα δημοκρατίας. Τόνισε μάλιστα ότι ενώ έχει αποδειχτεί περίτρανα το θέμα των παρακολουθήσεων και μέσα από την εξεταστική επιτροπή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξακολουθούν να το υποβαθμίζουν.

Η δημοσιογράφος Βάσω Γκόρου αναφέρθηκε διεξοδικά στους ορίζοντες που ανοίγει το βιβλίο πάνω στο δίδυμο μετασχηματισμό της κοινωνίας, μέσω του πράσινου και ψηφιακού πλούτου, που επηρεάζει συνολικά και σε τοπικό και σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο.

Η κα. Γκόρου εξήγησε πως το βιβλίο είναι επιστημονικό, διότι δημιουργεί νέα ορολογία και αναλύει τη νέα πραγματικότητα, που κινείται και στον πραγματικό και στον υβριδικό και στον εικονικό κόσμο. Αναφέρεται δηλαδή στη μετατροπή του ιδιωτικού χώρου περιστασιακά σε δημόσιο, στην ψηφιακή οικογένεια στην ψηφιακή παρακολούθηση, στην ψηφιοποίηση των επαγγελμάτων αλλά και στο γεγονός ότι οι γυναίκες μένουν πίσω σ΄αυτή τη μετάβαση, όπως αναλύεται διεξοδικά στο βιβλίο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι όταν εκείνη ξεκινούσε το μεταπτυχιακό της μόλις 5 γυναίκες στον κόσμο είχαν ασχοληθεί με το hardware.

Η κα. Η Γκόρου σημείωσε ότι η συγγραφέας έχει χαρακτηριστεί ως «σκαπανέας της Κοινωνιολογίας» διότι προσπαθεί ν΄αναλύσει τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από τη σκοπιά της επιστήμης της Κοινωνιολογίας. Ανήκει στους νεομαρξιστές, οι οποίοι ενσωματώνουν στη σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, κλασικά εργαλεία του μαρξισμού αλλά και σύγχρονες θεωρίες, που προκύπτουν από τα οικολογικά κινήματα, το φεμινιστικό κίνημα κ.ά.

Η Θεσπρωτή, Άννα Στεργίου, Msc Κοινωνιολογίας, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Ο δίδυμος Καπιταλισμός» αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα της σύγχρονης αριστεράς και των εννοιολογικών εργαλείων, που χρησιμοποιεί. Τόνισε ότι η αριστερά δεν μπορεί να μείνει εγκλωβισμένοι στο αριστερός ίσον πένητας, αλλά να δώσει διέξοδο στα κοινωνικά στρώματα, που πιέζονται αφόρητα κι αναζητούν μερικές φορές λύσεις ακόμη και σε ακραίους.

Σημείωσε ότι ο καπιταλισμός έχει πετύχει στο να κάνει τους ανθρώπους να ονειρεύονται την ευτυχία μέσα από λύση των οικονομικών τους αδιεξόδων αλλά η Σταχτοπούτα που παίρνει το βασιλόπουλο είναι μία (1) ενώ οι υπόλοιπες 99 απλώς ζουν ή φυτοζωούν. Τόνισε ότι η σύγχρονη αριστερά πρέπει να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων και στην αλλαγή παραδείγματος ως προς την κοινωνία, η οποία θέλει να ζει, να εργάζεται και ν΄ αμείβεται αξιοπρεπώς.
Συνέχεια...

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου

Ιανουαρίου 06, 2024 0
Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Σουλίου Θανάση Ντάνη οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Σουλίου οι οποίοι είναι:

Ανδρέας Καγκιούζης, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Γιώργος Χειμώνας, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

Δημήτρης Χρήστου, αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας

Αλέξανδρος Κοντός, άμισθος αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επίσης ορίσθηκαν εντεταλμένοι σύμβουλοι οι:

Φώτιος Μπάλλας για ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτιστικές δράσεις της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου

Αναστάσιος Αναστασίου για ζητήματα που σχετίζονται με δράσεις του γεωκτηνοτροφικού τομέα.

Συνέχεια...

Τα Θεοφάνεια τα παλιά στη Θεσπρωτία - Του π. Ηλία Μάκου

Ιανουαρίου 06, 2024 0
Τα Θεοφάνεια τα παλιά στη Θεσπρωτία - Του π. Ηλία Μάκου

Τρίτη «χρονιάρα» μέρα στη δέσμη του Δωδεκαημέρου είναι τα Θεοφάνεια ή τα Φώτα, που μαζί με την ημέρα του «Αγιασμού» και του Αϊ – Γιάννη συνιστούν ένα τριήμερο γιορτής των νερών. Η παραμονή των Φώτων λέγεται και Πρωτάγιαση.

Η καθιερωμένη ονομασία της εορτής "Θεοφάνεια" είναι η φανέρωση του Ιησού σαν Θεού-Μεσσία και Λυτρωτή. Ο Υιός του Θεού δέχθηκε το βάπτισμα σαν ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία της ταπείνωσης και της κένωσης. 

Δεν είναι μόνο Υιός, αλλά έρχεται και σαν δούλος του κόσμου, για να διακονήσει το έργο της σωτηρίας και του φωτισμού του ( εξ' ου και Φώτα). Η βάπτισή του από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο εκφράζει συμβολικά και πραγματικά την "κάθοδό" του στον κόσμο, στην ιστορία. Δέχεται το ανθρώπινο σε όλο το τραγικό του βἀθος και πλάτος, από τη γέννησή του μέχρι το θάνατο. Για να μπορεί να σώσει το ανθρώπινο, να το μεταμορφώσει με τη θεϊκή του δύναμη, να το θεώσει.

Όπως θυμούνται, με πολλή συγκίνηση και νοσταλγία γεροντότεροι στη Θεσπρωτία, το πρωί της παραμονής των Θεοφανείων, οι γυναίκες καθάριζαν το σπίτι, τις αυλές και τα σοκάκια, για να περάσει αργότερα ο παπάς.

Ο παπάς, κατά το έθιμο περνούσε απ’ όλο το χωριό και αγίαζε τους κατοίκους, όλα τα κτίσματα του σπιτιού και τα ζώα. Απ’ όπου περνούσε παλαιότερα ο παπάς, όλοι του έδιναν τρόφιμα.

Με αυτά βοηθιόταν ο ιερέας και η οικογένειά του. Φυσικά ο κάθε ένας προσέφερε ό,τι είχε στο σπίτι του, και αυτά ήταν: λάδι, σιτάρι κριθάρι, αλεύρι κουκιά φακές, ρεβίθια, πατάτες, παξιμάδια κ.λπ. Αργότερα έριχναν μέσα στο κατσαρολάκι ένα νόμισμα (συνήθως δίδραχμο, τάλιρο ή δεκάρικο).

Να αναλογιστούμε, όμως, πως οι παραγωγές δεν ήταν μεγάλες εκείνα τα χρόνια, και σχεδόν τίποτα δεν περίσσευε. Στον παπά όμως έδινε το χωριό, και κανείς δεν αντιδρούσε σε αυτό, ίσα - ίσα το είχαν και σε καμάρι τους!

Ήταν προς ενίσχυσή του, αφού εκείνες τις εποχές οι ιερείς δεν πληρώνονταν από το κράτος. Aργότερα έριχναν μέσα στο κατσαρολάκι ένα νόμισμα (συνήθως δίδραχμο, τάλιρο ή δεκάρικο).

Τα παιδιά λέγανε τα κάλαντα, όπως και τις προηγούμενες γιορτές. Χτυπούσαν την κάθε πόρτα τα παιδιά και μόλις άνοιγε, έμπαιναν στο σπίτι χωρίς άδεια ρωτώντας: «Να τα πούμε;» και χωρίς να περιμένουν την απάντηση, άρχιζαν το τραγούδι.

Τα κάλαντα μερικές φορές συνδέονταν με την τοπικότητα των περιοχών και έτσι άλλα έλεγαν στην Ήπειρο, άλλα στη Μακεδονία, άλλα στη Θεσσαλία.

Ωστόσο υπήρχε ένας κοινός τύπος καλάντων, που απαντούν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και δεν είναι προσαρμοσμένα σε τοπική μορφή.

Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθετ’ η κυρά μας η Παναγιά.
Κάλημερα, κάλησπερα.
Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.
Όργανo βαστάει, κερί κρατεί
και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί.
Άϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί.
Ν’ ανεβώ επάνω στον ουρανό
να μαζέψω ρόδα και λίβανο.
Καλημέρα, καλησπέρα,
Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

Η αμοιβή των παιδιών ήταν μερικές δραχμές ή αυγά, ό,τι είχε η νοικοκυρά. Και δυστυχώς πολλές νοικοκυρές δεν είχαν ούτε δραχμή, ούτε αυγό να δώσουν στα παιδιά και δεν τους άνοιγαν την πόρτα, μη θέλοντας ούτε κάλαντα, ούτε την ευλογία των παιδιών.

Γι’ αυτό τα παιδιά ξεκίναγαν νύχτα για να πούνε τα κάλαντα και όποια παρέα προλάβαινε πρώτη, γιατί σπάνια νοικοκυρά επέτρεπε να πει δεύτερη παρέα τα κάλαντα, γιατί δεν είχε τι να τους δώσει.

Θα έλεγε κανείς ότι έκαναν αγώνα δρόμου και συναγωνιζόταν η μια παρέα την άλλη, ποια θα προλάβει πρώτη να πει τα κάλαντα και να πάρει το φιλοδώρημα.

Την παραμονή των Φώτων, που είναι και νηστίσιμη μέρα, η νοικοκυρά ετοίμαζε τα λεγόμενα «φωτοκόλυβα». Ήταν βρασμένα από όλα τα όσπρια, κουκιά ρεβίθια φασόλια φακές κλπ.

Ένα μέρος από αυτά τα έτρωγαν και με ένα άλλο μέρος, αλάδωτα και στραγγισμένα, τάιζαν τα ζώα και έριχναν στις κότες. Αλλά και στη σκεπή του σπιτιού, λέγοντας:

Φάτε πουλιά αγριόπουλα, κι απ’ τη σπορά να λείπετε!

Την ημέρα της γιορτής των Θεοφανείων οι πιστοί πήγαιναν στην εκκλησία και σε παγούρια, γκιούμια, μπουκάλια, τσουκάλια και κανάτια, έπαιρναν το αγιασμένο νερό.

Όταν γύριζαν στα σπίτια, έπιναν, συμβολικά τρεις φορές, όλα τα μέλη της οικογένειας από το αγιασμένο νερό, ράντιζαν το σπίτι, τα ζώα, τα χωράφια και τους κήπους. Ό,τι περίσσευε το φύλαγαν για γιατρικό.

Το αγιασμένο ύδωρ, το έβλεπαν σαν φάρμακο, που εξάλειφε τα πταίσματά τους. Έτσι έδειχναν στην πράξη μετάνοια και όχι στα λόγια. Μετάνοια, που προερχόταν από την καρδιά τους και καθάριζε το ρύπο της ασέβειας.

Όπου υπήρχε θάλασσα ή ποτάμι γινόταν εκεί η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Όταν γύριζαν στα σπίτια, έπιναν όλα τα μέλη της οικογένειας από το νερό, ράντιζαν το σπίτι, τα ζώα, τα χωράφια και τους κήπους. Αυτό, όμως, το έκαναν μόνο την ημέρα της εορτής.

Την άλλη ημέρα απαγορευόταν να κάνουν το ίδιο είτε αυτοί, είτε ο ιερέας. Ό,τι περίσσευε το φύλαγαν για γιατρικό. Παράδοση ήταν να κρατούν τον αγιασμό στα εικονίσματά τους (τότε είχαν εικονίσματα όλα τα σπίτια, τώρα ελάχιστα έχουν).

Μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο: Ο μεγάλος αγιασμός και μετά από χρόνια, αν και είναι κλεισμένος σε μπουκαλάκι, όμως δεν φθείρεται, αλλά το νερό του είναι καθαρό και υγιεινό.

Με τα Φώτα συνδέεται και η παράδοση ότι έφευγαν οι καλικάντζαροι, που είχαν βγει στη γη.

Η μυθολογική αυτή δοξασία των ειδωλολατρικών χρόνων, στην οποία ο Χριστιανισμός έδωσε πνευματική διάσταση, με τα πονηρά πνεύματα, που καταπολεμούνται δια του αγιασμού, συνδέεται και με το νεκρομαντείο της Εφύρας στην αρχαία Θεσπρωτία, όπου στην Εφύρα, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν το κέντρο του Κάτω Κόσμου.

Υπήρχε, λοιπόν, η αντίληψη, τα νεότερα χρόνια έχει εξασθενήσει, ότι οι ψυχές των πεθαµένων ξαναγύριζαν για ένα διάστηµα στη γη και έµεναν κοντά στους ζωντανούς, όπου προσπαθώντας να ξεφαντώσουν γίνονταν ενοχλητικοί µε τα πειραγµατά τους.

Κατά την Τουρκοκρατία, υπό το βάρος της σκλαβιάς, ενισχύθηκαν και συνεχίστηκαν οι αναφορές γι΄ αυτά τα όντα.

Η τυφλή υποταγή των ανθρώπων στη δεισιδαιμονία, βοήθησε να φτάσει ο µύθος των καλικάντζαρων ως τις µέρες µας.

Με βάση τη λαϊκή φαντασία, ο καλικάντζαρος κατά τόπους εµφανίζεται µε ανθρώπινη µορφή, τριχωτό δέρµα, άλλοτε τυφλός, άλλοτε µονόφθαλµος, κουτσοπόδαρος, τραγοπόδαρος, ψηλός, λιγνός µε σιδερένια παπούτσια, ξεπλατισµένος, κωµικός πάντα στην εµφάνιση και στην περπατησιά. Πότε δεν κόβει τα νύχια του και είναι πάντα άσχηµος.

Σύµφωνα µε µια παλιά δοξασία, όποιος γεννηθεί µεταξύ Χριστουγέννων και Αγίου Βασιλείου, µετά το θάνατό του γίνονταν καλικάντζαρος. Αυτό ίσως εξηγεί και γιατί στην Ήπειρο νόμιζαν ότι υπήρχαν σχεδόν σε όλα τα χωριά «καλικάντζαροι».

Οι καλικάντζαροι παρουσιάζονται στις γιορτές του δωδεκαηµέρου και έρχονται κάτω από τη γη, όπου κατοικούν τον υπόλοιπο καιρό. Σύµφωνα µε την παράδοση, οι καλικάντζαροι που µισούν τους ανθρώπους, προσπαθούν να κόψουν το δέντρο που στηρίζεται η γη αλλά δεν προλαβαίνουν, γιατί έρχεται ο αγιασµός των Θεοφανείων και έτσι εξαφανίζονται πάλι στα τάρταρα.
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα

Το πρόγραμμα του εορτασμού των Θεοφανείων 2024 στην Ηγουμενίτσα

Ιανουαρίου 06, 2024 0
Το πρόγραμμα του εορτασμού των Θεοφανείων 2024 στην Ηγουμενίτσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας σας προσκαλούν το Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ.* στον Μέγα Αγιασμό των Θεοφανίων στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας, κ.κ. Σεραπίωνος.

Την ίδια ημέρα στις 11:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί Τελετή Αγιασμού των Υδάτων με κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην προβλήτα του Παλαιού Λιμένα Ηγουμενίτσας.

* Πέρας προσέλευσης των επισήμων, 10:15 π.μ.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Παναγιώτης Νταής
Συνέχεια...

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σεισμική δόνηση πριν λίγο στη Θεσπρωτία

Ιανουαρίου 06, 2024 0
ΕΚΤΑΚΤΟ: Σεισμική δόνηση πριν λίγο στη Θεσπρωτία

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:52 το βράδυ της Παρασκευής 5/1/2024 στη Θεσπρωτία. 

Με τις μέχρι τώρα μετρήσεις το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,3 ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χλμ βόρεια της Λεπτοκαρυάς, στα όρια με το νομό Ιωαννίνων.

Το εστιακό βάθος ήταν 42 χλμ, ενώ έγινε αισθητή και στην Ηγουμενίτσα.

Αυτά με τις μέχρι τώρα μετρήσεις του γεωδυναμικού ινστιτούτου Αθηνών...

Συνέχεια...