06/05/20 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Στην τελική φάση το ορεινό καταφύγιο Ελαταριάς σε υψόμετρο 1200 μ.

Ιουνίου 05, 2020 0
Στην τελική φάση το ορεινό καταφύγιο Ελαταριάς σε υψόμετρο 1200 μ.

Στην τελική φάση βρίσκεται η ανακατασκευή του παλιού δημοτικού σχολείου Ελαταριάς Παραμυθιάς και η δημιουργία του καταφυγίου σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, στο ορεινότερο χωριό της Θεσπρωτίας.
Οι τελικές εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ψευδοροφής, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, δαπέδου καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
Την πορεία των εργασιών ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποίησε στην Ελαταριά ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, ο πρόεδρος της κοινότητας Ευθύμιος Πανταζής, το μέλος του τοπικού συλλόγου Χρήστος Αθανασίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2020.

Συνέχεια...

Ενημερωτικό δελτίο για την εξέλιξη του κορωνοϊού στη Θεσπρωτία

Ιουνίου 05, 2020 0
Ενημερωτικό δελτίο για την εξέλιξη του κορωνοϊού στη Θεσπρωτία 

Τα δείγματα που εστάλησαν στις 3/6 (4 δείγματα) και στις 4/6 (8 δείγματα) βρέθηκαν όλα αρνητικά. 
Σήμερα 5/6 εστάλησαν για έλεγχο 3 δείγματα. 
Από την πρώτη ημέρα έναρξης των ελέγχων, έχουν ληφθεί 196 δείγματα εκ των οποίων 193 αρνητικά. Αναμένονται τα αποτελέσματα για τα ανωτέρω 3 δείγματα. 
Επίσης σήμερα 5/6 βρίσκονται υπό παρακολούθηση 29 άτομα (για προληπτικούς λόγους) βάσει των γενικών οδηγιών του ΕΟΔΥ. 
Εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες !! Μένουμε υγιείς !! 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 
Θωμάς Γ. Πιτούλης
Συνέχεια...

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμβάλει στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων της Ηπείρου

Ιουνίου 05, 2020 0
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμβάλει στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων της Ηπείρου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμβάλει στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων της Ηπείρου με τη συμμετοχή της στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την έμπρακτη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 στην οικονομία της Ηπείρου, συμμετέχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων (ΤΕΕ) COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 
Η Τράπεζα Ηπείρου είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει με ευνοϊκούς όρους τις επιχειρήσεις της Ηπείρου, χορηγώντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για 
Κάλυψη οποιασδήποτε λειτουργικής ανάγκης της επιχείρησής σας 
Ενίσχυση της ρευστότητάς της, με το Πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που σας εξασφαλίζει κεφάλαιο κίνησης με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 
ευελιξία στη λήψη αποφάσεων 
αμεσότητα έγκρισης και υλοποίησης 

Σε ποιους απευθύνεται 
Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες (ΜμΕ) αλλά και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος, την τελευταία διαχειριστική χρήση, δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή των οποίων το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ 

Απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογισμός σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας Ε.Μ.Ε.) 

Μεγάλες Επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν τα μεγέθη της κατηγορίας των ΜμΕ. 

Ανεξάρτητα με το μέγεθός της (ΜμΕ ή Μεγάλη) σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση, θα πρέπει να πληροί – πλέον των ανωτέρω - σωρευτικά και τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

Να είναι επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Να μην θεωρείται προβληματική κατά την 31.12.2019 (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). 

Να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας. 

Να ήταν ενήμερη 31.12.2019 ή 29.2.2020. Ενήμερη πιστοδότηση για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31.12.2019 ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει. 

Να μην εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

Εφόσον έχει ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της. 

Δεν υπερβαίνει το όριο των ενισχύσεων που θέτει το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19. 

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση. 

Κάντε την αίτησή σας στο www.ependyseis.gr/mis/ και επιλέξτε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, την τράπεζα του Τόπου μας! 

Ιωάννινα, 04 Ιουνίου 2020

Συνέχεια...

Παραμυθιά: Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για κτηνοτρόφους, παραγωγούς, επαγγελματίες και εργαζόμενους στους κλάδους κρέατος και τυριών (9-12 Ιουνίου)

Ιουνίου 05, 2020 0
Παραμυθιά: Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για κτηνοτρόφους, παραγωγούς, επαγγελματίες και εργαζόμενους στους κλάδους κρέατος και τυριών (9-12 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για κτηνοτρόφους, παραγωγούς, επαγγελματίες και εργαζόμενους στους κλάδους κρέατος και τυριών 

Η Περιφέρεια Ηπείρου και η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου σε συνέχεια των επιτυχημένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώθηκαν στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του έργου MeDInno του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», διοργανώνει στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και στην πόλη της Άρτας νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια για κτηνοτρόφους, παραγωγούς, επαγγελματίες και εργαζόμενους στους κλάδους κρέατος και τυριών. 
Ειδικότερα, από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου διοργανώνονται στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και στο Ξενοδοχείο Theasis Paramythia Hotel, (Κ. Καραμανλή 169, Παραμυθιά) τα ακόλουθα σεμινάρια: 

Τρίτη 9 Ιουνίου 
Βασικές αρχές καταρτισμό οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων, 11:00 - 16:00 
Εκτίμηση σφάγιου, 16:00 - 21:00 
Τετάρτη 10 Ιουνίου 
Διατροφή μηρυκαστικών, 11:00 - 16:00 
Ποιότητα ζωικών προϊόντων, 16:00 - 21:00 
Πέμπτη 11 Ιουνίου 
Βασικές αρχές μεταποίησης και συσκευασίας, 11:00 - 16:00 
Αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και τυριού - Λιανικό εμπόριο, 16:00 - 21:00 
Παρασκευή 12 Ιουνίου 
Ασφάλεια τροφίμων, 11:00 - 16:00 και 16:00 - 21:00 

Στην πόλη της Άρτας τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα διοργανωθούν από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου ως εξής: 
Τρίτη 23 Ιουνίου 
Αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και τυριού - Λιανικό εμπόριο, 11.00 - 16.00, Βυζαντινό Ξενοδοχείο (παλαιά Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων, Φιλοθέη) 
Διατροφή μηρυκαστικών, 16:00 - 21:00, Βυζαντινό Ξενοδοχείο (παλαιά Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων, Φιλοθέη) 
Τετάρτη 24 Ιουνίου 
Βασικές αρχές καταρτισμό οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων, 11.00 - 16.00 και 16:00 - 21:00, Βυζαντινό Ξενοδοχείο (παλαιά Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων, Φιλοθέη) 
Πέμπτη 25 Ιουνίου 
Βασικές αρχές Αναπαραγωγής – γενετική επιλογή, 11.00 - 16.00 και 16:00 - 21:00, Arta Palace Hotel, (5ο χλμ. Ε.Ο. Άρτας – Αγρινίου) 
Παρασκευή 26 Ιουνίου 
Υγεία και ευζωία αγροτικών ζώων, 11.00 - 16.00 και 16:00 - 21:00, Arta Palace Hotel, (5ο χλμ. Ε.Ο. Άρτας – Αγρινίου) 

Σημειώνεται ότι σε κάθε σεμινάριο θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορονοϊού COVID-19. 
Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν επίσης (μελλοντικοί) επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και σπουδαστές σε τομείς συναφείς με την αγροδιατροφή, τη γαστρονομία και τον τουρισμό. 
Βασικές πληροφορίες για το έργο 
Το έργο MeDInno - "Κοινή ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων με βάση την τοπική γαλακτοκομική και κρεοπαραγωγική παράδοση, αναφορικά με την εκτροφή μηρυκαστικών και τους σχετιζόμενους αγροδιατροφικούς τομείς" σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020". 
Το έργο υλοποιείται στις Περιφέρειες της Ηπείρου και της Απουλίας (Ιταλία) και σκοπός του είναι αφενός η διάδοση των υφιστάμενων προϊόντων τυροκομίας και κρέατος της περιοχής και αφετέρου η ανάδειξη και ανάπτυξη νέων προϊόντων τυροκομίας και τυποποιημένων προϊόντων κρέατος σύμφωνα με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις. Επίσης μέσα από μία διαδικασία μεταφοράς γνώσης και τυποποίησης ποιότητας στοχεύει στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών κτηνοτροφικών μονάδων, την αναβάθμιση των διαδικασιών τους και τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους. 
Το έργο MeDInno συγχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό ύψους περίπου 850.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020". 

Περιφέρεια Ηπείρου 
Βίκυ Ηγουμενίδου, 2651087115, v.igoumenidou@php.gov.gr 
—————————————————————————————————————————–

To Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσει νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε έναν αριθμό πεδίων όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία στοχεύει να πάρει τη μέγιστη απόδοση από τον προϋπολογισμό του ύψους 123 εκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε ποσοστό 15% από τα δύο κράτη-μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Έργα Πολιτισμού και Άρδευσης μέσω προγραμματικών συμβάσεων υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου

Ιουνίου 05, 2020 0
Θεσπρωτία: Έργα Πολιτισμού και Άρδευσης μέσω προγραμματικών συμβάσεων υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου 

Νέα έργα πολιτισμού, ύδρευσης και αποκατάστασης της λειτουργίας αντλιοστασίων για την άρδευση των καλλιεργειών θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια, μετά την έγκριση των αντίστοιχων προγραμματικών συμβάσεων που ενέκρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ειδικότερα για τη Θεσπρωτία αποφασίστηκαν:

Στον τομέα Πολιτισμού προγραμματικές συμβάσεις θα υπογραφούν για το έργο: 
Μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου & της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης, Τ.Κ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου» προϋπολογισμού 103.873,69 €. 

Στον αγροτικό τομέα προγραμματικές συμβάσεις θα υπογραφούν για τις εξής περιπτώσεις: 
- Με Τ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΡΟΝΤΑ για την: «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ και καλωδίων αντλιοστασίων άρδευσης (Δικόρφου και Τσουκνίδας) του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ», προϋπολογισμού 24.800 €. 

- Με Τ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΡΟΝΤΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια ρυθμιστή στροφών και ομαλού εκκινητή αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 24.800 €. 

Συνέχεια...

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας: Αποδοχή 900.000 ευρώ για χρηματοδότηση μελετών

Ιουνίου 05, 2020 0
ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας: Αποδοχή 900.000 ευρώ για χρηματοδότηση μελετών 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας προχώρησε στην αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 900.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα κάτωθι: 
1) «Μελέτη Αναβάθμισης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους αυτονομία» (250.000,00€) 
2) «Μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού υδραγωγείου Ηγουμενίτσας και επισκευής υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης» (350.000,00€) 
3) «Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας» (300.000,00€). 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Σωτήριος Γ. Μήτσης δήλωσε σχετικά: 
«Με την αποδοχή χρηματοδότησης των τριών (3) αυτών μελετών, η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας αποδεικνύει το σταθερό προσανατολισμό της στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής για τη διασφάλιση υπηρεσιών ποιότητας προς τους πολίτες. Με τη χρηματοδότηση των 900.000,00€ να αφορά αποκλειστικά και μόνο στις μελέτες και όχι στην υλοποίηση των έργων (των οποίων η συνολική αξία υπολογίζεται να είναι μεγαλύτερη των 40.000.000,00€), η ΔΕΥΑΗ βάζει τα θεμέλια για: 
α. τη δημιουργία ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου που θα της εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία και θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε μείωση του τιμολογίου της και 
β. την υλοποίηση ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος με έργα αντικατάστασης, επισκευής και ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα επάρκειας ή διαχείρισης. 
Επενδύουμε σήμερα σε έργα υποδομών που και στις επόμενες δεκαετίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στην ποιότητα διαβίωσης των πολιτών».
Συνέχεια...

Η ενορία Κεστρίνης προσέφερε σε μικρά παιδιά είδη μπάνιου για τη θάλασσα!

Ιουνίου 05, 2020 0
Η ενορία Κεστρίνης προσέφερε σε μικρά παιδιά είδη μπάνιου για τη θάλασσα!

Στο πλαίσιο της πνευματικής και ποιμαντικής επαφής, που διατηρεί η ενορία Κεστρίνης Θεσπρωτίας, με τα παιδάκια του χωριού και από ενδιαφέρον και αγάπη προς αυτά, τους προσέφερε είδη μπάνιου για τη θάλασσα. 
Παντοφλίτσες, παιχνιδάκια για την παραλία, καπέλα, σωσίβια κάθε είδους, μπαλόνια θάλασσας, δόθηκαν σε παιδάκια, προκειμένου να απολαύσουν όσο καλύτερα γίνεται τα μπάνια τους.
Όπως τόνισε ο εφημέριος π. Ηλίας Μάκος το καλοκαίρι τα παιδιά, μαζί με την ανέμελη ζωή στη φύση, μαζί με τα παιχνίδια τους, καλό είναι να σκύψουν και στην ψυχή τους. 
Έχει και αυτή τα δικαιώματά της στην αναψυχή τους, γιατί είναι αποκλειστικά δική τους. 
Καιρός να την ακούσουν, να τη χαρούν στην ξεγνοιασιά του καλοκαιριού και να ανακαλύψουν τα δώρα του Θεού μέσα της.
Έτσι ώστε να την κρατήσουν ψηλά, ασυμβίβαστη με το πρόχειρο, το τυχαίο, το φλύαρο και το χυδαίο, που χτυπάει στους ασυνάρτητους καιρούς μας την πόρτα της. 
Στο καλοκαίρι, που ανοίγεται μπροστά τους να δώσουν ό,τι πιο όμορφο, καθαρό, δημιουργικό διαθέτουν. Για να ανανεωθεί όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή τους. 
Για να έχουν να πάρουν χρυσό τον καρπό του, όταν θα τελειώσει και θα τα αποχαιρετήσει, έως ότου ξανάρθει. 
Ας κάνουν τα παιδιά αυτό το καλοκαίρι και όλα τα καλοκαίρια θέμα καρδιάς.
Συνέχεια...

Ο Β. Γιόγιακας ρωτάει αν θα καλυφθούν οι κενές θέσεις εποχικών πυροσβεστών του 2019...

Ιουνίου 05, 2020 0
Ο Β. Γιόγιακας ρωτάει αν θα καλυφθούν οι κενές θέσεις εποχικών πυροσβεστών του 2019...

Βασίλης Γιόγιακας: «Θα καλυφθούν οι κενές θέσεις εποχικών πυροσβεστών του 2019;»

Ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

Την κάλυψη των κενών θέσεων εποχικών πυροσβεστών της προκήρυξης του 2019 από τους πίνακες των επιλαχόντων της προκήρυξης αυτής ζητεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που συνυπογράφουν οι βουλευτές Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Στέργιος Γιαννάκης, Γιώργος Αμυράς, Διονύσης Σταμενίτης και Χρήστος Μπουκώρος. 
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ότι πολλές από τις θέσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης εξακολουθούν να παραμένουν κενές έως σήμερα καθώς, αφ’ ενός πολλοί επιλαχόντες δεν αποδέχθηκαν την πρόσκληση, αφ’ ετέρου επιτυχόντες έχουν εν τω μεταξύ παραιτηθεί για διάφορους λόγους.
Σημειώνουν ότι η μη κάλυψη των κενών είναι εις βάρος των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών -όπως αυτών της Ηπείρου- που δεν έλαβαν θέσεις εποχικών πυροσβεστών με την προκήρυξη του 2020 καθώς και ότι σύμφωνα με διάταξη του Προεδρικού Διατάγματος 36/2019 δίνεται το δικαίωμα συμπληρωματικής πρόσκλησης για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλαχόντες της προκήρυξης του 2019.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών θέσεων πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης 2019» 

Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (Αριθ. Πρωτ. 41640 οικ. Φ. 211.5 2-7-2019) κοινοποιήθηκαν οι πίνακες προσλαμβανόμενων ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα ανά κατηγορία και Υπηρεσία του Π.Σ., σε συνέχεια σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης. Από το σύνολο των 962 θέσεων που προκηρύχτηκαν προέκυψαν 167 κενά, για την κάλυψη των οποίων προσκλήθηκαν ισάριθμοι επιλαχόντες από τους τελικούς αναμορφωμένους κυρωμένους πίνακες. Τα ονόματα των 167 επιτυχόντων κοινοποιήθηκαν δίχως ωστόσο να ελεγχθεί εάν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σώμα ως επιλαχόντες, με συνέπεια πολλές από τις θέσεις να εξακολουθούν να παραμένουν κενές έως σήμερα καθώς δεν έχει υπάρξει νέα, συμπληρωματική προκήρυξη για την πλήρωσή τους. Εν τω μεταξύ τα κενά της συγκεκριμένης προκήρυξης του 2019 αυξήθηκαν λόγω παραιτήσεων επιτυχόντων, μεταξύ άλλων προκειμένου να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ως Ειδικοί Φρουροί ή για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη του 2020 για την πρόσληψη 1.300 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρο 3 του Π.Δ. 36/2019 (Α΄ 62), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών για τις υπολειπόμενες αντιπυρικές περιόδους μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από τη διενέργεια του διαγωνισμού». Με την εν λόγω πρόβλεψη δίνεται το δικαίωμα πρόσκλησης για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλαχόντες της προκήρυξης του 2019. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι θέσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης διαφέρουν από αυτές της προκήρυξης του 2020 κατά τόπο και αναλογία, ανά περιφέρεια και νομό, η μη κάλυψη των κενών είναι εις βάρος των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά την επικράτεια που δεν έλαβαν θέσεις εποχικών πυροσβεστών με την προκήρυξη του 2020, μεταξύ αυτών οι Π.Υ. της Ηπείρου. Το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος καθιστά επιτακτική την ταχύτερη δυνατή κάλυψη των κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης της προκήρυξης του 2019 που ούτως ή άλλως δε θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Ποιος είναι ο αριθμός των υφιστάμενων κενών θέσεων στην προκήρυξη Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης του 2019, ανά Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο πανελλαδικά,
- Εάν πρόκειται να δημοσιευθεί άμεσα συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των κενών της προκήρυξης του 2019 από τους πίνακες επιλαχόντων εποχικών πυροσβεστών της αυτής προκήρυξης όπως δύναται να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Συνέχεια...

Ενημερωτική συζήτηση στο Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας σήμερα στις 8μμ

Ιουνίου 05, 2020 0
Ενημερωτική συζήτηση στο Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας σήμερα στις 8μμ

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Ζωσιμάδων 4 Ηγουμενίτσα, Τηλ:2665022136,6986933660,6973337256 
Email:ergkigu@gmail.com,seiythes@gmail.com 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Θεσπρωτίας καλεί τους Αντιπροσώπους και τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων μελών του, και άλλους συναδέλφους από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και αυτοαπασχολούμενους, ΕΒΕ, συνταξιούχους σε ενημέρωση και συζήτηση την Παρασκευή 5 Ιουνίου, 8:00 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο 
Η νέα οικονομική κρίση που επιταχύνεται από την πανδημία, θα πλήξει και πάλι εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, μικρούς εμπόρους, επιστήμονες και αγρότες. 
Ήδη όλοι εμείς πληρώσαμε πολλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να δεχτούμε να πληρώσουμε ξανά την κρίση τους. Να πληρώσουν κράτος και μεγαλοεργοδοσία. 
Κανείς δεν πρέπει να μείνει χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Κανείς δεν πρέπει να κινδυνέψει με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και διακοπές ρεύματος. Η στελέχωση όλων των δημόσιων μονάδων υγείας στο νησί μας με μόνιμο και επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή είναι ζήτημα ζωής για όλους μας. 
Κανείς να μην είναι μόνος του! 
Προετοιμάζουμε κινητοποίηση στις 11 Ιουνίου και στο νομό μας ενώνοντας τη φωνή μας με Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Σωματεία και Συλλόγους Αυτοαπασχολουμένων και Βιοτεχνών απ όλη την Ελλάδα. 
Εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, άνεργες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες 
Πληρώσαμε πολλά, δε θα πληρώσουμε ξανά. 
Να πληρώσει κράτος και εργοδοσία. 

Απαιτούμε: 
· Να καταργηθούν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και όλες οι αντεργατικές διατάξεις. 
· Εισόδημα για όλους. 
· Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
· Να καταργηθούν οι πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας και οι κατασχέσεις. 
· Χρηματοδότηση κρατική του Δημόσιου συστήματος Υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Κάλυψη όλων των αναγκών σε ΜΕΘ και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Επείγουσα έκκληση για αιμοπετάλια

Ιουνίου 05, 2020 0

Θεσπρωτία: Επείγουσα έκκληση για αιμοπετάλια

Επείγουσα έκκληση για αιμοπετάλια απευθύνει μια οικογένεια από την Ηγουμενίτσα για ένα συνάνθρωπο μας που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6955576027

Συνέχεια...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο Παραμυθιάς - Γλυκής

Ιουνίου 05, 2020 0
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο Παραμυθιάς - Γλυκής

Κυκλοφοριακή ρύθμιση, με παράκαμψη τμήματος της τριτεύουσας Εθνικής οδού με αριθμό 19 «Παραμυθιά - Γλυκή» για την «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς» 

Γίνεται γνωστό ότι, λόγω εκτέλεσης από την υπηρεσία μας, του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς», στη θέση «Αεροδρόμιο» Παραμυθιάς, η τριτεύουσα Εθνική οδός με αριθμό 19 «Παραμυθιά - Γλυκή» θα παραμείνει κλειστή στο σημείο αυτό, για ένα τμήμα αυτής, μέχρι 15-7-2020.
Στο διάστημα αυτό η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω παρακαμπτηρίου δημοτικής οδού, ασφαλτοστρωμένης και κατάλληλα σηματοδοτημένης (μέσω Παγκρατίου - Ραχουλίου), όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη.
Για την ενημέρωση και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού θα υπάρξει κατάλληλη σήμανση.
Εννοείται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη εκτέλεση των έργων και απόδοση της οδού νωρίτερα σε κανονική κυκλοφορία.
Ζητάμε την κατανόησή σας. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
Συνέχεια...

Πρόσληψη αιματολόγου στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Ιουνίου 05, 2020 0
Πρόσληψη αιματολόγου στο Νοσοκομείο Φιλιατών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανέλαβε υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας, επικουρικός ιατρός ειδικότητας Αιματολογίας (με 3/ετή θητεία) και από Τρίτη 9-6-2020 θα λειτουργεί Αιματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο. 
To Αιματολογικό Ιατρείο θα λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 9:00 π.μ. -13:00 μ.μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προγραμματίσουν επίσκεψη στο Νοσοκομείο κλείνοντας ραντεβού στο τηλέφωνο 2664360228 και 2664360284. 
Στόχος της Διοίκησης είναι η συνεχής αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του Νομού. 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα

Στη Νέα Σελεύκεια παίχτηκε ένα από τα δύο χρυσά δελτία του Τζόκερ με κέρδος 5,7 εκ. ευρώ

Ιουνίου 05, 2020 0
Στη Νέα Σελεύκεια παίχτηκε ένα από τα δύο χρυσά δελτία του Τζόκερ με κέρδος 5,7 εκ. ευρώ

Στη Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας και στη Νάξο παίχτηκαν τα δύο υπερτυχερά δελτία του Τζόκερ που κέρδισαν από 5.767.436,93 ευρώ αντίστοιχα.
Η κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης μοίραζε στην πρώτη κατηγορία το ποσό τα 11,5 εκατομμυρίων ευρώ μετά από πολλά συνεχόμενα τζακ ποτ, με τα δύο τυχερά δελτία να παίζονται στα πρακτορεία των Χριστόγλου Κωνσταντίνου στη Νέα Σελεύκεια της Ηγουμενίτσας και Βασίλη Κληρονόμου στη Νάξο.
Ακόμη, βρέθηκαν έξι τυχεροί στην δεύτερη κατηγορία που μοιράστηκαν από 31.508,06 ευρώ. Τα δελτία με τα 5αρια, παίχτηκαν σε Λάρνακα (2), Μεσσήνη, Αμαλιάδα, Καλαμαριά και ένα από το ίντερνετ.

Οι τυχεροί αριθμοί και η διαλογή του Τζόκερ:


Συνέχεια...