Χειροτονήθηκε Επίσκοπος ο νεοεκλεγείς Μητροπολίτης Παραμυθίας Σεραπίων (+ΦΩΤΟ) - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023

Χειροτονήθηκε Επίσκοπος ο νεοεκλεγείς Μητροπολίτης Παραμυθίας Σεραπίων (+ΦΩΤΟ)

Χειροτονήθηκε Επίσκοπος ο νεοεκλεγείς Μητροπολίτης Παραμυθίας Σεραπίων (+ΦΩΤΟ)

Η Ι­ερά Μη­τρό­πολη Πα­ρα­μυ­θίας ε­νη­με­ρώ­νει το χρι­στε­πώ­νυμο πλή­ρωμα ότι τε­λέ­σθηκε σή­μερα, Σάβ­βατο 21 Ο­κτω­βρίου 2023, στον Κα­θε­δρικό Μη­τρο­πο­λι­τικό Ι­ερό Ναό Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, η εις Ε­πί­σκοπον χει­ρο­το­νία του νε­ο­ε­κλε­γέν­τος Μη­τρο­πο­λί­του Πα­ρα­μυ­θίας, Φι­λι­α­τών, Γη­ρο­με­ρίου και Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ω­νος, προ­ε­ξάρ­χον­τος του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.


Με τον Μα­κα­ρι­ώ­τατο Αρ­χι­ε­πί­σκοπο συλ­λει­τούρ­γη­σαν οι Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Μη­τρο­πο­λί­τες Ζι­χνών και Νευ­ρο­κο­πίου κ. Ι­ε­ρό­θεος, Κο­ρίν­θου κ. Δι­ο­νύ­σιος, Μεσ­ση­νίας κ. Χρυ­σό­στο­μος, Κη­φι­σίας, Αμα­ρου­σίου, Ω­ρω­πού και Μα­ρα­θώ­νος κ. Κύ­ριλ­λος, Νέας Ἰ­ω­νίας, Φι­λα­δελ­φείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Θεσ­σα­λι­ώ­τι­δος και Φα­να­ρι­ο­φερ­σά­λων κ. Τι­μό­θεος, Με­γά­ρων και Σα­λα­μί­νος κ. Κων­σταν­τί­νος, καί Θή­ρας, Α­μορ­γού και Νή­σων κ. Αμ­φι­λό­χιος.

Ε­πί­σης συμ­με­τεί­χαν οι Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τοι Αρ­χι­μαν­δρί­τες κ. Ι­ω­άν­νης Κα­ρα­μού­ζης, Αρ­χι­γραμ­μα­τεύς της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, κ. Βαρ­νά­βας Θε­ο­χά­ρης, Πρω­το­σύγ­κελ­λος της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών, κ. Προ­κό­πιος Γε­ωρ­γίου, Πρω­το­σύγ­κελ­λος της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Με­γά­ρων και Σα­λα­μί­νος, κ. Δα­μα­σκη­νός Πε­τρά­κος, Α´ Γραμ­μα­τεύς της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου και κ. Με­θό­διος Ντε­λής, Η­γού­με­νος της Ι­ε­ράς Μο­νής Κοι­μή­σεως της Θε­ο­τό­κου Γη­ρο­με­ρίου, ως και ο Αι­δε­σι­μο­λο­γι­ώ­τα­τος Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος κ. Βε­λισ­σά­ριος Σάν­τας, Γε­νι­κός Αρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ε­πί­τρο­πος της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεώς μας.


Πλή­θος κό­σμου τί­μησε με την πα­ρου­σία του το νέο Μη­τρο­πο­λίτη μας. Κλη­ρι­κοί και Λα­ϊ­κοί συ­νερ­γά­τες του από την Ι­ερά Σύ­νοδο και την Ι­ερά Αρ­χι­ε­πι­σκοπή, από την ι­δι­αί­τερη πα­τρίδα του τα Μέ­γαρα, και από την Μη­τρο­πο­λι­τική μας Πε­ρι­φέ­ρεια.


Με­ταξύ άλ­λων πα­ρα­βρέ­θη­καν οι Α­ξι­ό­τι­μοι κ.κ. Γεώργιος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εξωτερικών, Αθανάσιος Μπούρας, Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βα­σί­λειος Γι­ό­γι­α­κας, Βου­λευ­τής Θε­σπρω­τίας, Αλέξανδρος Καχριμάνης Περιφερειάρχης Ηπειρου, Ι­ω­άν­νης Κα­ρα­γι­άν­νης Δή­μαρ­χος Σου­λίου, Σταυ­ρούλα Μπρα­ΐμη-Μπότση Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, Α­θα­νά­σιος Ντά­νης νε­ο­ε­κλε­γείς Δή­μαρ­χος Σου­λίου, Νι­κό­λαος Ζα­χα­ριάς Δή­μαρ­χος Πάρ­γας, Βα­σί­λειος Γκί­ζας Αν­τι­δή­μαρ­χος Πάρ­γας, Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος π. Βα­σί­λειος Παπ­πάς, Αρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ε­πί­τρο­πος Πα­ρα­μυ­θιάς, Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος π. Ε­λευ­θέ­ριος Κων­σταν­τής Αρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ε­πί­τρο­πος Η­γου­με­νίτ­σας και πολ­λοί άλ­λοι.


Στο χει­ρο­το­νη­τή­ριο λόγο του (ο ο­ποίος προ­σε­χώς θα αναρτηθεί αυ­τού­σιος) ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Ποιμενάρχης μας, αρχικά ανέφερε: «Δό­ξαν, ευ­χα­ρι­στίαν και προ­σκύ­νη­σιν α­να­πέμπω εις τον Τρι­σά­γιον Θεόν, τον Πα­τέρα, τον Υιόν και το Ά­γιον Πνεύμα, δι­ότι την ι­ερή αυτή στι­γμή ί­στα­μαι ε­νώ­πιον τού ι­ε­ρού Θυ­σι­α­στη­ρίου, προ­σμέ­νον­τας να λάβω την α­πο­στο­λική χάρη της Αρ­χι­ε­ρω­σύ­νης και να κα­τα­στώ Ε­πί­σκο­πος και Ποι­μέ­νας, προ­ε­στώς της Ευ­χα­ρι­στίας, αλλά και δι­ά­κο­νος και πο­δη­γέ­της του Λαού του Θεού, κα­θι­στά­με­νος ταυ­το­χρό­νως κοι­νω­νός του Μυ­στη­ρίου της Εκ­κλη­σίας και της Α­πο­στο­λι­κό­τη­τος».


Συ­νέ­χισε λέ­γον­τας:

«Την ε­κλογή και α­νάρ­ρησή μου στον ι­στο­ρικό Θρόνο της Ι­ε­ράς ταύ­της Μη­τρο­πό­λεως ε­κλαμ­βάνω ως κί­νη­τρο προς τα­πεί­νωση και ως α­φε­τη­ρία προ­σφο­ράς ο­λο­κλη­ρω­τι­κής υ­πέρ του ποι­μνίου μου και δι­α­κο­νίας Θεού και αν­θρώ­πων, ε­ξα­κο­λου­θών­τας την τε­τι­μη­μένη Αρ­χι­ε­ρα­τεία των προ­κα­τό­χων μου Αρ­χι­ε­ρέων, “ίν’ ε­ξα­στρά­πτη φω­τι­σμόν τη Εκ­κλη­σία και πρά­ξεων α­πηλ­λα­γμέ­νων σκό­τους, ό­πως ο­ρών­τες οι λαοί τας α­κτί­νας της ζω­τι­κής λαμ­πη­δό­νος προς Ε­κεί­νον ευ­θύ­νων­ται και τον Πα­τέρα των φώ­των δο­ξά­ζωσι».

Ακολούθως ε­ξέ­φρασε θερ­μές ευ­χα­ρι­στίες:

«Κα­τό­πιν τού­του, μετά τον αίνο, την ευ­χα­ρι­στία και την ι­κε­σία προς τον Κύ­ριον, υ­πο­βάλλω ευ­λα­βώς τις ευ­γνώ­μο­νες υι­ϊ­κές μου ευ­χα­ρι­στίες προς Υ­μάς, Μα­κα­ρι­ώ­τατε Προ­κα­θή­μενε της Α­γι­ω­τά­της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, ως και προς ά­παντα τα Σε­πτά Μέλη της Α­γίας και Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, οι ο­ποίοι α­νε­δεί­ξατε την ε­λα­χι­στό­τητά μου Μη­τρο­πο­λίτη της Α­γι­ω­τά­της Μη­τρο­πό­λεως Πα­ρα­μυ­θίας, Φι­λι­α­τών, Γη­ρο­με­ρίου και Πάρ­γας».

Α­πευ­θυ­νό­με­νος προς το πλή­ρωμα της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεώς μας τόνισε:

«Θε­ω­ρών­τας τον ε­αυτό μου ι­δι­αι­τέ­ρως η­λε­η­μέ­νον υπό Θεού, διά της α­να­δεί­ξεώς μου σε πνευ­μα­τικό πα­τέρα και ποι­με­νάρχη ε­νός τόσο ε­να­ρέ­του, υ­ψη­λό­φρο­νος και γεν­ναι­ο­ψύ­χου λαού, ε­πι­θυμώ να α­πευ­θυνθώ τούτη την στι­γμή και προς τον ι­ερό κλήρο, τους αι­ρε­τούς άρ­χον­τες, τους συ­νερ­γά­τες των Γρα­φείων και των Ι­δρυ­μά­των και τον ευ­σεβή λαό της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Πα­ρα­μυ­θίας, τους ο­ποί­ους κα­λού­μαι από σή­μερα να φρον­τίζω και να δι­α­κονώ με ζήλο και προ­σευχή.

Α­πευ­θύνω θερμό χαι­ρε­τι­σμό προς τον θε­ό­λε­κτο λαό των πε­ρι­ο­χών της Πα­ρα­μυ­θίας, των Φι­λι­α­τών, του Γη­ρο­με­ρίου και της Πάρ­γας, δι­α­βε­βαι­ώ­νον­τάς τους ότι, του Θεού συ­νερ­γούν­τος μοι, θα α­γω­νι­σθώ με «και­ο­μένη καρ­δία» και θα α­να­λώσω δι’ αυ­τούς κάθε ι­κμάδα μου, σω­μα­τική και πνευ­μα­τική, στοι­χών­τας στον λόγο του Α­πο­στό­λου των Ε­θνών Παύ­λου: “Σπού­δα­σον σε­αυ­τόν δό­κι­μον πα­ρα­στή­σαι τω Θεώ, ερ­γά­την α­νε­παί­σχυν­τον, ορ­θο­το­μούντα τον λό­γον της α­λη­θείας”.

Α­γα­πη­τοί μου α­δελ­φοί, γνω­ρίζω το με­γάλο, δυ­σα­να­πλή­ρωτο κενό που α­φή­νει η ε­κου­σία πα­ραί­τηση του Πο­λυ­σε­βά­στου Γέ­ρον­τος Μη­τρο­πο­λί­του κ. Τί­του. Θέλω ό­μως να γνω­ρί­ζετε ότι τί­ποτε από όσα α­γω­νί­στηκε να πρα­γμα­τώ­σει δεν θα στα­μα­τή­σει. Όλα θα συ­νε­χι­στούν με νέα πνοή. Μα πάνω απ’ όλα θα υ­πάρ­ξει δι­ά­θεση για κοι­νω­νία, τόσο με τους πα­τέ­ρες και α­δελ­φούς κλη­ρι­κούς που φι­λό­τιμα και μετά φό­βου Θεού δι­α­κο­νούν στις ε­νο­ρίες, όσο και με τους μο­να­χούς και τις μο­να­χές των Ι­ε­ρών Μο­νών μας, αλλά και με τον ευ­λαβή λαό μας. Ό­λοι θα βρείτε Ε­πί­σκοπο που θα έλ­θει ως δι­ά­κο­νος και πα­τέ­ρας “τύ­πος γι­νό­με­νος των πι­στών εν έργω, εν λόγω, εν α­να­στροφή”».

Στη συνέχεια αντιφώνησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, συγχαίροντας το νέο Μητροπολίτη για την εκλογή του στον θρόνο της ακριτικής και ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθίας, ευχόμενος να σταθεί άξιος διάδοχος αξίων προκατόχων.

Μετά τό Δι’ ευ­χών, ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Ποι­με­νάρ­χης μας μοί­ρασε το Αν­τί­δωρο και δό­θη­καν α­να­μνη­στικά και γλυκά.


Στη 1 μ.μ., επ’ ευ­και­ρία της εις Ε­πί­σκο­πον Χει­ρο­το­νίας του, ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ρα­μυ­θίας κ. Σε­ρα­πίων πα­ρέ­θεσε Γεύμα, στο Ξε­νο­δο­χεῖο “Electra Palace”.

Άξιος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου