Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας προσλαμβάνει 5 άτομα με 8μηνη σύμβαση - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας προσλαμβάνει 5 άτομα με 8μηνη σύμβαση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηγουμενίτσα 10 - 4 - 2019
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1452
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ελευθερίας 7
46100 Ηγουμενίτσα
Τηλ.: 2665 0 23223
Fax: 2665 0 28910

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Κωδικός θέσης - Υπηρεσία - Έδρα υπηρεσίας - Ειδικότητα - Διάρκεια σύμβασης  - Αριθμός ατόμων 

101   -ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας  - Ηγουμενίτσα      - ΔΕ Υδραυλικών    - 8 μήνες                      - 6 
102   - ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας   - Ηγουμενίτσα   - ΔΕ Ηλεκτρολόγων   - 8 μήνες                    - 2 
103 - ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας - Ηγουμενίτσα     - ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (αποφρακτικού οχήματος με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)                                       - 8 μήνες                      -1 
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019 και στο σχετικό Παράρτημα (12-2-2019), τα οποία έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και του Δήμου Ηγουμενίτσας, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και στο Διαύγεια.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη γραμματεία υπόψιν κ. Τσίπη (τηλ. επικοινωνίας: 2665023223). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από 13-4-2019 έως και 22-4-2019.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ
Σωτήριος Γ. Μήτσης
Αντιδήμαρχος ΗγουμενίτσαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Your Ad Spot